Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Acts 13

Acts

Return to Index

Chapter 14

1

egeneto de en ikoniw kata to auto eiselqein autouV eiV thn sunagwghn twn ioudaiwn kai lalhsai outwV wste pisteusai ioudaiwn te kai ellhnwn polu plhqoV

2

oi de apeiqounteV ioudaioi ephgeiran kai ekakwsan taV yucaV twn eqnwn kata twn adelfwn

3

ikanon men oun cronon dietriyan parrhsiazomenoi epi tw kuriw tw marturounti tw logw thV caritoV autou kai didonti shmeia kai terata ginesqai dia twn ceirwn autwn

4

escisqh de to plhqoV thV polewV kai oi men hsan sun toiV ioudaioiV oi de sun toiV apostoloiV

5

wV de egeneto ormh twn eqnwn te kai ioudaiwn sun toiV arcousin autwn ubrisai kai liqobolhsai autouV

6

sunidonteV katefugon eiV taV poleiV thV lukaoniaV lustran kai derbhn kai thn pericwron

7

kakei hsan euaggelizomenoi

8

kai tiV anhr en lustroiV adunatoV toiV posin ekaqhto cwloV ek koiliaV mhtroV autou uparcwn oV oudepote peripepathkei

9

outoV hkouen tou paulou lalountoV oV atenisaV autw kai idwn oti pistin ecei tou swqhnai

10

eipen megalh th fwnh anasthqi epi touV podaV sou orqoV kai hlleto kai periepatei

11

oi de ocloi idonteV o epoihsen o pauloV ephran thn fwnhn autwn lukaonisti legonteV oi qeoi omoiwqenteV anqrwpoiV katebhsan proV hmaV

12

ekaloun te ton men barnaban dia ton de paulon ermhn epeidh autoV hn o hgoumenoV tou logou

13

o de iereuV tou dioV tou ontoV pro thV polewV autwn taurouV kai stemmata epi touV pulwnaV enegkaV sun toiV ocloiV hqelen quein

14

akousanteV de oi apostoloi barnabaV kai pauloV diarrhxanteV ta imatia autwn eisephdhsan eiV ton oclon krazonteV

15

kai legonteV andreV ti tauta poieite kai hmeiV omoiopaqeiV esmen umin anqrwpoi euaggelizomenoi umaV apo toutwn twn mataiwn epistrefein epi ton qeon ton zwnta oV epoihsen ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV

16

oV en taiV parwchmenaiV geneaiV eiasen panta ta eqnh poreuesqai taiV odoiV autwn

17

kai toi ge ouk amarturon eauton afhken agaqopoiwn ouranoqen hmin uetouV didouV kai kairouV karpoforouV empiplwn trofhV kai eufrosunhV taV kardiaV hmwn

18

kai tauta legonteV moliV katepausan touV oclouV tou mh quein autoiV

19

ephlqon de apo antioceiaV kai ikoniou ioudaioi kai peisanteV touV oclouV kai liqasanteV ton paulon esuron exw thV polewV nomisanteV auton teqnanai

20

kuklwsantwn de auton twn maqhtwn anastaV eishlqen eiV thn polin kai th epaurion exhlqen sun tw barnaba eiV derbhn

21

euaggelisamenoi te thn polin ekeinhn kai maqhteusanteV ikanouV upestreyan eiV thn lustran kai ikonion kai antioceian

22

episthrizonteV taV yucaV twn maqhtwn parakalounteV emmenein th pistei kai oti dia pollwn qliyewn dei hmaV eiselqein eiV thn basileian tou qeou

23

ceirotonhsanteV de autoiV presbuterouV kat ekklhsian proseuxamenoi meta nhsteiwn pareqento autouV tw kuriw eiV on pepisteukeisan

24

kai dielqonteV thn pisidian hlqon eiV pamfulian

25

kai lalhsanteV en pergh ton logon katebhsan eiV attaleian

26

kakeiqen apepleusan eiV antioceian oqen hsan paradedomenoi th cariti tou qeou eiV to ergon o eplhrwsan

27

paragenomenoi de kai sunagagonteV thn ekklhsian anhggeilan osa epoihsen o qeoV met autwn kai oti hnoixen toiV eqnesin quran pistewV

28

dietribon de ekei cronon ouk oligon sun toiV maqhtaiV

Acts 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: