Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Acts 12

Acts

Return to Index

Chapter 13

1

hsan de tineV en antioceia kata thn ousan ekklhsian profhtai kai didaskaloi o te barnabaV kai sumewn o kaloumenoV niger kai loukioV o kurhnaioV manahn te hrwdou tou tetrarcou suntrofoV kai sauloV

2

leitourgountwn de autwn tw kuriw kai nhsteuontwn eipen to pneuma to agion aforisate dh moi ton te barnaban kai ton saulon eiV to ergon o proskeklhmai autouV

3

tote nhsteusanteV kai proseuxamenoi kai epiqenteV taV ceiraV autoiV apelusan

4

outoi men oun ekpemfqenteV upo tou pneumatoV tou agiou kathlqon eiV thn seleukeian ekeiqen te apepleusan eiV thn kupron

5

kai genomenoi en salamini kathggellon ton logon tou qeou en taiV sunagwgaiV twn ioudaiwn eicon de kai iwannhn uphrethn

6

dielqonteV de thn nhson acri pafou euron tina magon yeudoprofhthn ioudaion w onoma barihsouV

7

oV hn sun tw anqupatw sergiw paulw andri sunetw outoV proskalesamenoV barnaban kai saulon epezhthsen akousai ton logon tou qeou

8

anqistato de autoiV elumaV o magoV outwV gar meqermhneuetai to onoma autou zhtwn diastreyai ton anqupaton apo thV pistewV

9

sauloV de o kai pauloV plhsqeiV pneumatoV agiou kai atenisaV eiV auton

10

eipen w plhrhV pantoV dolou kai pashV radiourgiaV uie diabolou ecqre pashV dikaiosunhV ou paush diastrefwn taV odouV kuriou taV euqeiaV

11

kai nun idou ceir tou kuriou epi se kai esh tufloV mh blepwn ton hlion acri kairou paracrhma de epepesen ep auton acluV kai skotoV kai periagwn ezhtei ceiragwgouV

12

tote idwn o anqupatoV to gegonoV episteusen ekplhssomenoV epi th didach tou kuriou

13

anacqenteV de apo thV pafou oi peri ton paulon hlqon eiV perghn thV pamfuliaV iwannhV de apocwrhsaV ap autwn upestreyen eiV ierosoluma

14

autoi de dielqonteV apo thV perghV paregenonto eiV antioceian thV pisidiaV kai eiselqonteV eiV thn sunagwghn th hmera twn sabbatwn ekaqisan

15

meta de thn anagnwsin tou nomou kai twn profhtwn apesteilan oi arcisunagwgoi proV autouV legonteV andreV adelfoi ei estin logoV en umin paraklhsewV proV ton laon legete

16

anastaV de pauloV kai kataseisaV th ceiri eipen andreV israhlitai kai oi foboumenoi ton qeon akousate

17

o qeoV tou laou toutou israhl exelexato touV pateraV hmwn kai ton laon uywsen en th paroikia en gh aiguptw kai meta bracionoV uyhlou exhgagen autouV ex authV

18

kai wV tessarakontaeth cronon etropoforhsen autouV en th erhmw

19

kai kaqelwn eqnh epta en gh canaan kateklhrodothsen autoiV thn ghn autwn

20

kai meta tauta wV etesin tetrakosioiV kai penthkonta edwken kritaV ewV samouhl tou profhtou

21

kakeiqen hthsanto basilea kai edwken autoiV o qeoV ton saoul uion kiV andra ek fulhV beniamin eth tessarakonta

22

kai metasthsaV auton hgeiren autoiV ton dabid eiV basilea w kai eipen marturhsaV euron dabid ton tou iessai andra kata thn kardian mou oV poihsei panta ta qelhmata mou

23

toutou o qeoV apo tou spermatoV kat epaggelian hgeiren tw israhl swthra ihsoun

24

prokhruxantoV iwannou pro proswpou thV eisodou autou baptisma metanoiaV panti tw law israhl

25

wV de eplhrou o iwannhV ton dromon elegen tina me uponoeite einai ouk eimi egw all idou ercetai met eme ou ouk eimi axioV to upodhma twn podwn lusai

26

andreV adelfoi uioi genouV abraam kai oi en umin foboumenoi ton qeon umin o logoV thV swthriaV tauthV apestalh

27

oi gar katoikounteV en ierousalhm kai oi arconteV autwn touton agnohsanteV kai taV fwnaV twn profhtwn taV kata pan sabbaton anaginwskomenaV krinanteV eplhrwsan

28

kai mhdemian aitian qanatou euronteV hthsanto pilaton anaireqhnai auton

29

wV de etelesan apanta ta peri autou gegrammena kaqelonteV apo tou xulou eqhkan eiV mnhmeion

30

o de qeoV hgeiren auton ek nekrwn

31

oV wfqh epi hmeraV pleiouV toiV sunanabasin autw apo thV galilaiaV eiV ierousalhm oitineV eisin martureV autou proV ton laon

32

kai hmeiV umaV euaggelizomeqa thn proV touV pateraV epaggelian genomenhn oti tauthn o qeoV ekpeplhrwken toiV teknoiV autwn hmin anasthsaV ihsoun

33

wV kai en tw yalmw tw deuterw gegraptai uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se

34

oti de anesthsen auton ek nekrwn mhketi mellonta upostrefein eiV diafqoran outwV eirhken oti dwsw umin ta osia dabid ta pista

35

dio kai en eterw legei ou dwseiV ton osion sou idein diafqoran

36

dabid men gar idia genea uphrethsaV th tou qeou boulh ekoimhqh kai proseteqh proV touV pateraV autou kai eiden diafqoran

37

on de o qeoV hgeiren ouk eiden diafqoran

38

gnwston oun estw umin andreV adelfoi oti dia toutou umin afesiV amartiwn kataggelletai

39

kai apo pantwn wn ouk hdunhqhte en tw nomw mwsewV dikaiwqhnai en toutw paV o pisteuwn dikaioutai

40

blepete oun mh epelqh ef umaV to eirhmenon en toiV profhtaiV

41

idete oi katafronhtai kai qaumasate kai afanisqhte oti ergon egw ergazomai en taiV hmeraiV umwn ergon w ou mh pisteushte ean tiV ekdihghtai umin

42

exiontwn de ek thV sunagwghV twn ioudaiwn parekaloun ta eqnh eiV to metaxu sabbaton lalhqhnai autoiV ta rhmata tauta

43

luqeishV de thV sunagwghV hkolouqhsan polloi twn ioudaiwn kai twn sebomenwn proshlutwn tw paulw kai tw barnaba oitineV proslalounteV autoiV epeiqon autouV epimenein th cariti tou qeou

44

tw de ercomenw sabbatw scedon pasa h poliV sunhcqh akousai ton logon tou qeou

45

idonteV de oi ioudaioi touV oclouV eplhsqhsan zhlou kai antelegon toiV upo tou paulou legomenoiV antilegonteV kai blasfhmounteV

46

parrhsiasamenoi de o pauloV kai o barnabaV eipon umin hn anagkaion prwton lalhqhnai ton logon tou qeou epeidh de apwqeisqe auton kai ouk axiouV krinete eautouV thV aiwniou zwhV idou strefomeqa eiV ta eqnh

47

outwV gar entetaltai hmin o kurioV teqeika se eiV fwV eqnwn tou einai se eiV swthrian ewV escatou thV ghV

48

akouonta de ta eqnh ecairon kai edoxazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi hsan tetagmenoi eiV zwhn aiwnion

49

diefereto de o logoV tou kuriou di olhV thV cwraV

50

oi de ioudaioi parwtrunan taV sebomenaV gunaikaV kai taV euschmonaV kai touV prwtouV thV polewV kai ephgeiran diwgmon epi ton paulon kai ton barnaban kai exebalon autouV apo twn oriwn autwn

51

oi de ektinaxamenoi ton koniorton twn podwn autwn ep autouV hlqon eiV ikonion

52

oi de maqhtai eplhrounto caraV kai pneumatoV agiou

Acts 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: