Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Acts 10

Acts

Return to Index

Chapter 11

1

hkousan de oi apostoloi kai oi adelfoi oi onteV kata thn ioudaian oti kai ta eqnh edexanto ton logon tou qeou

2

kai ote anebh petroV eiV ierosoluma diekrinonto proV auton oi ek peritomhV

3

legonteV oti proV andraV akrobustian econtaV eishlqeV kai sunefageV autoiV

4

arxamenoV de o petroV exetiqeto autoiV kaqexhV legwn

5

egw hmhn en polei iopph proseucomenoV kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuoV ti wV oqonhn megalhn tessarsin arcaiV kaqiemenhn ek tou ouranou kai hlqen acriV emou

6

eiV hn atenisaV katenooun kai eidon ta tetrapoda thV ghV kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou

7

hkousa de fwnhV legoushV moi anastaV petre quson kai fage

8

eipon de mhdamwV kurie oti pan koinon h akaqarton oudepote eishlqen eiV to stoma mou

9

apekriqh de moi fwnh ek deuterou ek tou ouranou a o qeoV ekaqarisen su mh koinou

10

touto de egeneto epi triV kai palin anespasqh apanta eiV ton ouranon

11

kai idou exauthV treiV andreV epesthsan epi thn oikian en h hmhn apestalmenoi apo kaisareiaV proV me

12

eipen de moi to pneuma sunelqein autoiV mhden diakrinomenon hlqon de sun emoi kai oi ex adelfoi outoi kai eishlqomen eiV ton oikon tou androV

13

aphggeilen te hmin pwV eiden ton aggelon en tw oikw autou staqenta kai eiponta autw aposteilon eiV iopphn andraV kai metapemyai simwna ton epikaloumenon petron

14

oV lalhsei rhmata proV se en oiV swqhsh su kai paV o oikoV sou

15

en de tw arxasqai me lalein epepesen to pneuma to agion ep autouV wsper kai ef hmaV en arch

16

emnhsqhn de tou rhmatoV kuriou wV elegen iwannhV men ebaptisen udati umeiV de baptisqhsesqe en pneumati agiw

17

ei oun thn ishn dwrean edwken autoiV o qeoV wV kai hmin pisteusasin epi ton kurion ihsoun criston egw de tiV hmhn dunatoV kwlusai ton qeon

18

akousanteV de tauta hsucasan kai edoxazon ton qeon legonteV arage kai toiV eqnesin o qeoV thn metanoian edwken eiV zwhn

19

oi men oun diasparenteV apo thV qliyewV thV genomenhV epi stefanw dihlqon ewV foinikhV kai kuprou kai antioceiaV mhdeni lalounteV ton logon ei mh monon ioudaioiV

20

hsan de tineV ex autwn andreV kuprioi kai kurhnaioi oitineV eiselqonteV eiV antioceian elaloun proV touV ellhnistaV euaggelizomenoi ton kurion ihsoun

21

kai hn ceir kuriou met autwn poluV te ariqmoV pisteusaV epestreyen epi ton kurion

22

hkousqh de o logoV eiV ta wta thV ekklhsiaV thV en ierosolumoiV peri autwn kai exapesteilan barnaban dielqein ewV antioceiaV

23

oV paragenomenoV kai idwn thn carin tou qeou ecarh kai parekalei pantaV th proqesei thV kardiaV prosmenein tw kuriw

24

oti hn anhr agaqoV kai plhrhV pneumatoV agiou kai pistewV kai proseteqh ocloV ikanoV tw kuriw

25

exhlqen de eiV tarson o barnabaV anazhthsai saulon

26

kai eurwn auton hgagen auton eiV antioceian egeneto de autouV eniauton olon sunacqhnai en th ekklhsia kai didaxai oclon ikanon crhmatisai te prwton en antioceia touV maqhtaV cristianouV

27

en tautaiV de taiV hmeraiV kathlqon apo ierosolumwn profhtai eiV antioceian

28

anastaV de eiV ex autwn onomati agaboV eshmanen dia tou pneumatoV limon megan mellein esesqai ef olhn thn oikoumenhn ostiV kai egeneto epi klaudiou kaisaroV

29

twn de maqhtwn kaqwV huporeito tiV wrisan ekastoV autwn eiV diakonian pemyai toiV katoikousin en th ioudaia adelfoiV

30

o kai epoihsan aposteilanteV proV touV presbuterouV dia ceiroV barnaba kai saulou

Acts 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: