Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Acts 8

Acts

Return to Index

Chapter 9

1

o de sauloV eti empnewn apeilhV kai fonou eiV touV maqhtaV tou kuriou proselqwn tw arcierei

2

hthsato par autou epistolaV eiV damaskon proV taV sunagwgaV opwV ean tinaV eurh thV odou ontaV andraV te kai gunaikaV dedemenouV agagh eiV ierousalhm

3

en de tw poreuesqai egeneto auton eggizein th damaskw kai exaifnhV perihstrayen auton fwV apo tou ouranou

4

kai peswn epi thn ghn hkousen fwnhn legousan autw saoul saoul ti me diwkeiV

5

eipen de tiV ei kurie o de kurioV eipen egw eimi ihsouV on su diwkeiV sklhron soi proV kentra laktizein

6

tremwn te kai qambwn eipen kurie ti me qeleiV poihsai kai o kurioV proV auton anasthqi kai eiselqe eiV thn polin kai lalhqhsetai soi ti se dei poiein

7

oi de andreV oi sunodeuonteV autw eisthkeisan enneoi akouonteV men thV fwnhV mhdena de qewrounteV

8

hgerqh de o sauloV apo thV ghV anewgmenwn de twn ofqalmwn autou oudena eblepen ceiragwgounteV de auton eishgagon eiV damaskon

9

kai hn hmeraV treiV mh blepwn kai ouk efagen oude epien

10

hn de tiV maqhthV en damaskw onomati ananiaV kai eipen proV auton o kurioV en oramati anania o de eipen idou egw kurie

11

o de kurioV proV auton anastaV poreuqhti epi thn rumhn thn kaloumenhn euqeian kai zhthson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseucetai

12

kai eiden en oramati andra onomati ananian eiselqonta kai epiqenta autw ceira opwV anableyh

13

apekriqh de o ananiaV kurie akhkoa apo pollwn peri tou androV toutou osa kaka epoihsen toiV agioiV sou en ierousalhm

14

kai wde ecei exousian para twn arcierewn dhsai pantaV touV epikaloumenouV to onoma sou

15

eipen de proV auton o kurioV poreuou oti skeuoV ekloghV moi estin outoV tou bastasai to onoma mou enwpion eqnwn kai basilewn uiwn te israhl

16

egw gar upodeixw autw osa dei auton uper tou onomatoV mou paqein

17

aphlqen de ananiaV kai eishlqen eiV thn oikian kai epiqeiV ep auton taV ceiraV eipen saoul adelfe o kurioV apestalken me ihsouV o ofqeiV soi en th odw h hrcou opwV anableyhV kai plhsqhV pneumatoV agiou

18

kai euqewV apepeson apo twn ofqalmwn autou wsei lepideV anebleyen te paracrhma kai anastaV ebaptisqh

19

kai labwn trofhn eniscusen egeneto de o sauloV meta twn en damaskw maqhtwn hmeraV tinaV

20

kai euqewV en taiV sunagwgaiV ekhrussen ton criston oti outoV estin o uioV tou qeou

21

existanto de panteV oi akouonteV kai elegon ouc outoV estin o porqhsaV en ierousalhm touV epikaloumenouV to onoma touto kai wde eiV touto elhluqei ina dedemenouV autouV agagh epi touV arciereiV

22

sauloV de mallon enedunamouto kai sunecunen touV ioudaiouV touV katoikountaV en damaskw sumbibazwn oti outoV estin o cristoV

23

wV de eplhrounto hmerai ikanai sunebouleusanto oi ioudaioi anelein auton

24

egnwsqh de tw saulw h epiboulh autwn parethroun te taV pulaV hmeraV te kai nuktoV opwV auton anelwsin

25

labonteV de auton oi maqhtai nuktoV kaqhkan dia tou teicouV calasanteV en spuridi

26

paragenomenoV de o sauloV eiV ierousalhm epeirato kollasqai toiV maqhtaiV kai panteV efobounto auton mh pisteuonteV oti estin maqhthV

27

barnabaV de epilabomenoV auton hgagen proV touV apostolouV kai dihghsato autoiV pwV en th odw eiden ton kurion kai oti elalhsen autw kai pwV en damaskw eparrhsiasato en tw onomati tou ihsou

28

kai hn met autwn eisporeuomenoV kai ekporeuomenoV en ierousalhm kai parrhsiazomenoV en tw onomati tou kuriou ihsou

29

elalei te kai sunezhtei proV touV ellhnistaV oi de epeceiroun auton anelein

30

epignonteV de oi adelfoi kathgagon auton eiV kaisareian kai exapesteilan auton eiV tarson

31

ai men oun ekklhsiai kaq olhV thV ioudaiaV kai galilaiaV kai samareiaV eicon eirhnhn oikodomoumenai kai poreuomenai tw fobw tou kuriou kai th paraklhsei tou agiou pneumatoV eplhqunonto

32

egeneto de petron diercomenon dia pantwn katelqein kai proV touV agiouV touV katoikountaV luddan

33

euren de ekei anqrwpon tina ainean onomati ex etwn oktw katakeimenon epi krabbatw oV hn paralelumenoV

34

kai eipen autw o petroV ainea iatai se ihsouV o cristoV anasthqi kai strwson seautw kai euqewV anesth

35

kai eidon auton panteV oi katoikounteV luddan kai ton sarwnan oitineV epestreyan epi ton kurion

36

en iopph de tiV hn maqhtria onomati tabiqa h diermhneuomenh legetai dorkaV auth hn plhrhV agaqwn ergwn kai elehmosunwn wn epoiei

37

egeneto de en taiV hmeraiV ekeinaiV asqenhsasan authn apoqanein lousanteV de authn eqhkan en uperww

38

egguV de oushV luddhV th iopph oi maqhtai akousanteV oti petroV estin en auth apesteilan duo andraV proV auton parakalounteV mh oknhsai dielqein ewV autwn

39

anastaV de petroV sunhlqen autoiV on paragenomenon anhgagon eiV to uperwon kai paresthsan autw pasai ai chrai klaiousai kai epideiknumenai citwnaV kai imatia osa epoiei met autwn ousa h dorkaV

40

ekbalwn de exw pantaV o petroV qeiV ta gonata proshuxato kai epistreyaV proV to swma eipen tabiqa anasthqi h de hnoixen touV ofqalmouV authV kai idousa ton petron anekaqisen

41

douV de auth ceira anesthsen authn fwnhsaV de touV agiouV kai taV chraV paresthsen authn zwsan

42

gnwston de egeneto kaq olhV thV iopphV kai polloi episteusan epi ton kurion

43

egeneto de hmeraV ikanaV meinai auton en iopph para tini simwni bursei

Acts 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: