Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Acts 3

Acts

Return to Index

Chapter 4

1

lalountwn de autwn proV ton laon epesthsan autoiV oi iereiV kai o strathgoV tou ierou kai oi saddoukaioi

2

diaponoumenoi dia to didaskein autouV ton laon kai kataggellein en tw ihsou thn anastasin thn ek nekrwn

3

kai epebalon autoiV taV ceiraV kai eqento eiV thrhsin eiV thn aurion hn gar espera hdh

4

polloi de twn akousantwn ton logon episteusan kai egenhqh o ariqmoV twn andrwn wsei ciliadeV pente

5

egeneto de epi thn aurion sunacqhnai autwn touV arcontaV kai presbuterouV kai grammateiV eiV ierousalhm

6

kai annan ton arcierea kai kaiafan kai iwannhn kai alexandron kai osoi hsan ek genouV arcieratikou

7

kai sthsanteV autouV en tw mesw epunqanonto en poia dunamei h en poiw onomati epoihsate touto umeiV

8

tote petroV plhsqeiV pneumatoV agiou eipen proV autouV arconteV tou laou kai presbuteroi tou israhl

9

ei hmeiV shmeron anakrinomeqa epi euergesia anqrwpou asqenouV en tini outoV seswstai

10

gnwston estw pasin umin kai panti tw law israhl oti en tw onomati ihsou cristou tou nazwraiou on umeiV estaurwsate on o qeoV hgeiren ek nekrwn en toutw outoV paresthken enwpion umwn ugihV

11

outoV estin o liqoV o exouqenhqeiV uf umwn twn oikodomountwn o genomenoV eiV kefalhn gwniaV

12

kai ouk estin en allw oudeni h swthria oute gar onoma estin eteron upo ton ouranon to dedomenon en anqrwpoiV en w dei swqhnai hmaV

13

qewrounteV de thn tou petrou parrhsian kai iwannou kai katalabomenoi oti anqrwpoi agrammatoi eisin kai idiwtai eqaumazon epeginwskon te autouV oti sun tw ihsou hsan

14

ton de anqrwpon bleponteV sun autoiV estwta ton teqerapeumenon ouden eicon anteipein

15

keleusanteV de autouV exw tou sunedriou apelqein sunebalon proV allhlouV

16

legonteV ti poihsomen toiV anqrwpoiV toutoiV oti men gar gnwston shmeion gegonen di autwn pasin toiV katoikousin ierousalhm faneron kai ou dunameqa arnhsasqai

17

all ina mh epi pleion dianemhqh eiV ton laon apeilh apeilhswmeqa autoiV mhketi lalein epi tw onomati toutw mhdeni anqrwpwn

18

kai kalesanteV autouV parhggeilan autoiV to kaqolou mh fqeggesqai mhde didaskein epi tw onomati tou ihsou

19

o de petroV kai iwannhV apokriqenteV proV autouV eipon ei dikaion estin enwpion tou qeou umwn akouein mallon h tou qeou krinate

20

ou dunameqa gar hmeiV a eidomen kai hkousamen mh lalein

21

oi de prosapeilhsamenoi apelusan autouV mhden euriskonteV to pwV kolaswntai autouV dia ton laon oti panteV edoxazon ton qeon epi tw gegonoti

22

etwn gar hn pleionwn tessarakonta o anqrwpoV ef on egegonei to shmeion touto thV iasewV

23

apoluqenteV de hlqon proV touV idiouV kai aphggeilan osa proV autouV oi arciereiV kai oi presbuteroi eipon

24

oi de akousanteV omoqumadon hran fwnhn proV ton qeon kai eipon despota su o qeoV o poihsaV ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV

25

o dia stomatoV dabid tou paidoV sou eipwn inati efruaxan eqnh kai laoi emelethsan kena

26

paresthsan oi basileiV thV ghV kai oi arconteV sunhcqhsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou cristou autou

27

sunhcqhsan gar ep alhqeiaV epi ton agion paida sou ihsoun on ecrisaV hrwdhV te kai pontioV pilatoV sun eqnesin kai laoiV israhl

28

poihsai osa h ceir sou kai h boulh sou prowrisen genesqai

29

kai ta nun kurie epide epi taV apeilaV autwn kai doV toiV douloiV sou meta parrhsiaV pashV lalein ton logon sou

30

en tw thn ceira sou ekteinein se eiV iasin kai shmeia kai terata ginesqai dia tou onomatoV tou agiou paidoV sou ihsou

31

kai dehqentwn autwn esaleuqh o topoV en w hsan sunhgmenoi kai eplhsqhsan apanteV pneumatoV agiou kai elaloun ton logon tou qeou meta parrhsiaV

32

tou de plhqouV twn pisteusantwn hn h kardia kai h yuch mia kai oude eiV ti twn uparcontwn autw elegen idion einai all hn autoiV apanta koina

33

kai megalh dunamei apedidoun to marturion oi apostoloi thV anastasewV tou kuriou ihsou cariV te megalh hn epi pantaV autouV

34

oude gar endehV tiV uphrcen en autoiV osoi gar kthtoreV cwriwn h oikiwn uphrcon pwlounteV eferon taV timaV twn pipraskomenwn

35

kai etiqoun para touV podaV twn apostolwn diedidoto de ekastw kaqoti an tiV creian eicen

36

iwshV de o epiklhqeiV barnabaV upo twn apostolwn o estin meqermhneuomenon uioV paraklhsewV leuithV kuprioV tw genei

37

uparcontoV autw agrou pwlhsaV hnegken to crhma kai eqhken para touV podaV twn apostolwn

Acts 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: