Greek New Testament (Stephanus - 1550)

John 13

John

Return to Index

Chapter 14

1

mh tarassesqw umwn h kardia pisteuete eiV ton qeon kai eiV eme pisteuete

2

en th oikia tou patroV mou monai pollai eisin ei de mh eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin

3

kai ean poreuqw kai etoimasw umin topon palin ercomai kai paralhyomai umaV proV emauton ina opou eimi egw kai umeiV hte

4

kai opou egw upagw oidate kai thn odon oidate

5

legei autw qwmaV kurie ouk oidamen pou upageiV kai pwV dunameqa thn odon eidenai

6

legei autw o ihsouV egw eimi h odoV kai h alhqeia kai h zwh oudeiV ercetai proV ton patera ei mh di emou

7

ei egnwkeite me kai ton patera mou egnwkeite an kai ap arti ginwskete auton kai ewrakate auton

8

legei autw filippoV kurie deixon hmin ton patera kai arkei hmin

9

legei autw o ihsouV tosouton cronon meq umwn eimi kai ouk egnwkaV me filippe o ewrakwV eme ewraken ton patera kai pwV su legeiV deixon hmin ton patera

10

ou pisteueiV oti egw en tw patri kai o pathr en emoi estin ta rhmata a egw lalw umin ap emautou ou lalw o de pathr o en emoi menwn autoV poiei ta erga

11

pisteuete moi oti egw en tw patri kai o pathr en emoi ei de mh dia ta erga auta pisteuete moi

12

amhn amhn legw umin o pisteuwn eiV eme ta erga a egw poiw kakeinoV poihsei kai meizona toutwn poihsei oti egw proV ton patera mou poreuomai

13

kai o ti an aithshte en tw onomati mou touto poihsw ina doxasqh o pathr en tw uiw

14

ean ti aithshte en tw onomati mou egw poihsw

15

ean agapate me taV entolaV taV emaV thrhsate

16

kai egw erwthsw ton patera kai allon paraklhton dwsei umin ina menh meq umwn eiV ton aiwna

17

to pneuma thV alhqeiaV o o kosmoV ou dunatai labein oti ou qewrei auto oude ginwskei auto umeiV de ginwskete auto oti par umin menei kai en umin estai

18

ouk afhsw umaV orfanouV ercomai proV umaV

19

eti mikron kai o kosmoV me ouk eti qewrei umeiV de qewreite me oti egw zw kai umeiV zhsesqe

20

en ekeinh th hmera gnwsesqe umeiV oti egw en tw patri mou kai umeiV en emoi kagw en umin

21

o ecwn taV entolaV mou kai thrwn autaV ekeinoV estin o agapwn me o de agapwn me agaphqhsetai upo tou patroV mou kai egw agaphsw auton kai emfanisw autw emauton

22

legei autw ioudaV ouc o iskariwthV kurie ti gegonen oti hmin melleiV emfanizein seauton kai ouci tw kosmw

23

apekriqh o ihsouV kai eipen autw ean tiV agapa me ton logon mou thrhsei kai o pathr mou agaphsei auton kai proV auton eleusomeqa kai monhn par autw poihsomen

24

o mh agapwn me touV logouV mou ou threi kai o logoV on akouete ouk estin emoV alla tou pemyantoV me patroV

25

tauta lelalhka umin par umin menwn

26

o de paraklhtoV to pneuma to agion o pemyei o pathr en tw onomati mou ekeinoV umaV didaxei panta kai upomnhsei umaV panta a eipon umin

27

eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn didwmi umin ou kaqwV o kosmoV didwsin egw didwmi umin mh tarassesqw umwn h kardia mhde deiliatw

28

hkousate oti egw eipon umin upagw kai ercomai proV umaV ei hgapate me ecarhte an oti eipon poreuomai proV ton patera oti o pathr mou meizwn mou estin

29

kai nun eirhka umin prin genesqai ina otan genhtai pisteushte

30

ouk eti polla lalhsw meq umwn ercetai gar o tou kosmou toutou arcwn kai en emoi ouk ecei ouden

31

all ina gnw o kosmoV oti agapw ton patera kai kaqwV eneteilato moi o pathr outwV poiw egeiresqe agwmen enteuqen

John 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: