Greek New Testament (Stephanus - 1550)

John 12

John

Return to Index

Chapter 13

1

pro de thV eorthV tou pasca eidwV o ihsouV oti elhluqen autou h wra ina metabh ek tou kosmou toutou proV ton patera agaphsaV touV idiouV touV en tw kosmw eiV teloV hgaphsen autouV

2

kai deipnou genomenou tou diabolou hdh beblhkotoV eiV thn kardian iouda simwnoV iskariwtou ina auton paradw

3

eidwV o ihsouV oti panta dedwken autw o pathr eiV taV ceiraV kai oti apo qeou exhlqen kai proV ton qeon upagei

4

egeiretai ek tou deipnou kai tiqhsin ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton

5

eita ballei udwr eiV ton nipthra kai hrxato niptein touV podaV twn maqhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmenoV

6

ercetai oun proV simwna petron kai legei autw ekeinoV kurie su mou nipteiV touV podaV

7

apekriqh ihsouV kai eipen autw o egw poiw su ouk oidaV arti gnwsh de meta tauta

8

legei autw petroV ou mh niyhV touV podaV mou eiV ton aiwna apekriqh autw o ihsouV ean mh niyw se ouk eceiV meroV met emou

9

legei autw simwn petroV kurie mh touV podaV mou monon alla kai taV ceiraV kai thn kefalhn

10

legei autw o ihsouV o leloumenoV ou creian ecei h touV podaV niyasqai all estin kaqaroV oloV kai umeiV kaqaroi este all ouci panteV

11

hdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen ouci panteV kaqaroi este

12

ote oun eniyen touV podaV autwn kai elaben ta imatia autou anapeswn palin eipen autoiV ginwskete ti pepoihka umin

13

umeiV fwneite me o didaskaloV kai o kurioV kai kalwV legete eimi gar

14

ei oun egw eniya umwn touV podaV o kurioV kai o didaskaloV kai umeiV ofeilete allhlwn niptein touV podaV

15

upodeigma gar edwka umin ina kaqwV egw epoihsa umin kai umeiV poihte

16

amhn amhn legw umin ouk estin douloV meizwn tou kuriou autou oude apostoloV meizwn tou pemyantoV auton

17

ei tauta oidate makarioi este ean poihte auta

18

ou peri pantwn umwn legw egw oida ouV exelexamhn all ina h grafh plhrwqh o trwgwn met emou ton arton ephren ep eme thn pternan autou

19

ap arti legw umin pro tou genesqai ina otan genhtai pisteushte oti egw eimi

20

amhn amhn legw umin o lambanwn ean tina pemyw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemyanta me

21

tauta eipwn o ihsouV etaracqh tw pneumati kai emarturhsen kai eipen amhn amhn legw umin oti eiV ex umwn paradwsei me

22

eblepon oun eiV allhlouV oi maqhtai aporoumenoi peri tinoV legei

23

hn de anakeimenoV eiV twn maqhtwn autou en tw kolpw tou ihsou on hgapa o ihsouV

24

neuei oun toutw simwn petroV puqesqai tiV an eih peri ou legei

25

epipeswn de ekeinoV epi to sthqoV tou ihsou legei autw kurie tiV estin

26

apokrinetai o ihsouV ekeinoV estin w egw bayaV to ywmion epidwsw kai embayaV to ywmion didwsin iouda simwnoV iskariwth

27

kai meta to ywmion tote eishlqen eiV ekeinon o satanaV legei oun autw o ihsouV o poieiV poihson tacion

28

touto de oudeiV egnw twn anakeimenwn proV ti eipen autw

29

tineV gar edokoun epei to glwssokomon eicen o ioudaV oti legei autw o ihsouV agorason wn creian ecomen eiV thn eorthn h toiV ptwcoiV ina ti dw

30

labwn oun to ywmion ekeinoV euqewV exhlqen hn de nux

31

ote exhlqen legei o ihsouV nun edoxasqh o uioV tou anqrwpou kai o qeoV edoxasqh en autw

32

ei o qeoV edoxasqh en autw kai o qeoV doxasei auton en eautw kai euquV doxasei auton

33

teknia eti mikron meq umwn eimi zhthsete me kai kaqwV eipon toiV ioudaioiV oti opou upagw egw umeiV ou dunasqe elqein kai umin legw arti

34

entolhn kainhn didwmi umin ina agapate allhlouV kaqwV hgaphsa umaV ina kai umeiV agapate allhlouV

35

en toutw gnwsontai panteV oti emoi maqhtai este ean agaphn echte en allhloiV

36

legei autw simwn petroV kurie pou upageiV apekriqh autw o ihsouV opou upagw ou dunasai moi nun akolouqhsai usteron de akolouqhseiV moi

37

legei autw o petroV kurie diati ou dunamai soi akolouqhsai arti thn yuchn mou uper sou qhsw

38

apekriqh autw o ihsouV thn yuchn sou uper emou qhseiV amhn amhn legw soi ou mh alektwr fwnhsei ewV ou aparnhsh me triV

John 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: