Greek New Testament (Stephanus - 1550)

John 3

John

Return to Index

Chapter 4

1

wV oun egnw o kurioV oti hkousan oi farisaioi oti ihsouV pleionaV maqhtaV poiei kai baptizei h iwannhV

2

kaitoige ihsouV autoV ouk ebaptizen all oi maqhtai autou

3

afhken thn ioudaian kai aphlqen palin eiV thn galilaian

4

edei de auton diercesqai dia thV samareiaV

5

ercetai oun eiV polin thV samareiaV legomenhn sucar plhsion tou cwriou o edwken iakwb iwshf tw uiw autou

6

hn de ekei phgh tou iakwb o oun ihsouV kekopiakwV ek thV odoiporiaV ekaqezeto outwV epi th phgh wra hn wsei ekth

7

ercetai gunh ek thV samareiaV antlhsai udwr legei auth o ihsouV doV moi piein

8

oi gar maqhtai autou apelhluqeisan eiV thn polin ina trofaV agoraswsin

9

legei oun autw h gunh h samareitiV pwV su ioudaioV wn par emou piein aiteiV oushV gunaikoV samareitidoV ou gar sugcrwntai ioudaioi samareitaiV

10

apekriqh ihsouV kai eipen auth ei hdeiV thn dwrean tou qeou kai tiV estin o legwn soi doV moi piein su an hthsaV auton kai edwken an soi udwr zwn

11

legei autw h gunh kurie oute antlhma eceiV kai to frear estin baqu poqen oun eceiV to udwr to zwn

12

mh su meizwn ei tou patroV hmwn iakwb oV edwken hmin to frear kai autoV ex autou epien kai oi uioi autou kai ta qremmata autou

13

apekriqh o ihsouV kai eipen auth paV o pinwn ek tou udatoV toutou diyhsei palin

14

oV d an pih ek tou udatoV ou egw dwsw autw ou mh diyhsh eiV ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udatoV allomenou eiV zwhn aiwnion

15

legei proV auton h gunh kurie doV moi touto to udwr ina mh diyw mhde ercwmai enqade antlein

16

legei auth o ihsouV upage fwnhson ton andra sou kai elqe enqade

17

apekriqh h gunh kai eipen ouk ecw andra legei auth o ihsouV kalwV eipaV oti andra ouk ecw

18

pente gar andraV esceV kai nun on eceiV ouk estin sou anhr touto alhqeV eirhkaV

19

legei autw h gunh kurie qewrw oti profhthV ei su

20

oi patereV hmwn en toutw tw orei prosekunhsan kai umeiV legete oti en ierosolumoiV estin o topoV opou dei proskunein

21

legei auth o ihsouV gunai pisteuson moi oti ercetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumoiV proskunhsete tw patri

22

umeiV proskuneite o ouk oidate hmeiV proskunoumen o oidamen oti h swthria ek twn ioudaiwn estin

23

all ercetai wra kai nun estin ote oi alhqinoi proskunhtai proskunhsousin tw patri en pneumati kai alhqeia kai gar o pathr toioutouV zhtei touV proskunountaV auton

24

pneuma o qeoV kai touV proskunountaV auton en pneumati kai alhqeia dei proskunein

25

legei autw h gunh oida oti messiaV ercetai o legomenoV cristoV otan elqh ekeinoV anaggelei hmin panta

26

legei auth o ihsouV egw eimi o lalwn soi

27

kai epi toutw hlqon oi maqhtai autou kai eqaumasan oti meta gunaikoV elalei oudeiV mentoi eipen ti zhteiV h ti laleiV met authV

28

afhken oun thn udrian authV h gunh kai aphlqen eiV thn polin kai legei toiV anqrwpoiV

29

deute idete anqrwpon oV eipen moi panta osa epoihsa mhti outoV estin o cristoV

30

exhlqon oun ek thV polewV kai hrconto proV auton

31

en de tw metaxu hrwtwn auton oi maqhtai legonteV rabbi fage

32

o de eipen autoiV egw brwsin ecw fagein hn umeiV ouk oidate

33

elegon oun oi maqhtai proV allhlouV mh tiV hnegken autw fagein

34

legei autoiV o ihsouV emon brwma estin ina poiw to qelhma tou pemyantoV me kai teleiwsw autou to ergon

35

ouc umeiV legete oti eti tetramhnon estin kai o qerismoV ercetai idou legw umin eparate touV ofqalmouV umwn kai qeasasqe taV cwraV oti leukai eisin proV qerismon hdh

36

kai o qerizwn misqon lambanei kai sunagei karpon eiV zwhn aiwnion ina kai o speirwn omou cairh kai o qerizwn

37

en gar toutw o logoV estin o alhqinoV oti alloV estin o speirwn kai alloV o qerizwn

38

egw apesteila umaV qerizein o ouc umeiV kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeiV eiV ton kopon autwn eiselhluqate

39

ek de thV polewV ekeinhV polloi episteusan eiV auton twn samareitwn dia ton logon thV gunaikoV marturoushV oti eipen moi panta osa epoihsa

40

wV oun hlqon proV auton oi samareitai hrwtwn auton meinai par autoiV kai emeinen ekei duo hmeraV

41

kai pollw pleiouV episteusan dia ton logon autou

42

th te gunaiki elegon oti ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outoV estin alhqwV o swthr tou kosmou o cristoV

43

meta de taV duo hmeraV exhlqen ekeiqen kai aphlqen eiV thn galilaian

44

autoV gar o ihsouV emarturhsen oti profhthV en th idia patridi timhn ouk ecei

45

ote oun hlqen eiV thn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakoteV a epoihsen en ierosolumoiV en th eorth kai autoi gar hlqon eiV thn eorthn

46

hlqen oun o ihsouV palin eiV thn kana thV galilaiaV opou epoihsen to udwr oinon kai hn tiV basilikoV ou o uioV hsqenei en kapernaoum

47

outoV akousaV oti ihsouV hkei ek thV ioudaiaV eiV thn galilaian aphlqen proV auton kai hrwta auton ina katabh kai iashtai autou ton uion hmellen gar apoqnhskein

48

eipen oun o ihsouV proV auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte

49

legei proV auton o basilikoV kurie katabhqi prin apoqanein to paidion mou

50

legei autw o ihsouV poreuou o uioV sou zh kai episteusen o anqrwpoV tw logw w eipen autw ihsouV kai eporeueto

51

hdh de autou katabainontoV oi douloi autou aphnthsan autw kai aphggeilan legonteV oti o paiV sou zh

52

epuqeto oun par autwn thn wran en h komyoteron escen kai eipon autw oti cqeV wran ebdomhn afhken auton o puretoV

53

egnw oun o pathr oti en ekeinh th wra en h eipen autw o ihsouV oti o uioV sou zh kai episteusen autoV kai h oikia autou olh

54

touto palin deuteron shmeion epoihsen o ihsouV elqwn ek thV ioudaiaV eiV thn galilaian

John 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: