Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Luke 22

Luke

Return to Index

Chapter 23

1

kai anastan apan to plhqoV autwn hgagen auton epi ton pilaton

2

hrxanto de kathgorein autou legonteV touton euromen diastrefonta to eqnoV kai kwluonta kaisari forouV didonai legonta eauton criston basilea einai

3

o de pilatoV ephrwthsen auton legwn su ei o basileuV twn ioudaiwn o de apokriqeiV autw efh su legeiV

4

o de pilatoV eipen proV touV arciereiV kai touV oclouV ouden euriskw aition en tw anqrwpw toutw

5

oi de episcuon legonteV oti anaseiei ton laon didaskwn kaq olhV thV ioudaiaV arxamenoV apo thV galilaiaV ewV wde

6

pilatoV de akousaV galilaian ephrwthsen ei o anqrwpoV galilaioV estin

7

kai epignouV oti ek thV exousiaV hrwdou estin anepemyen auton proV hrwdhn onta kai auton en ierosolumoiV en tautaiV taiV hmeraiV

8

o de hrwdhV idwn ton ihsoun ecarh lian hn gar qelwn ex ikanou idein auton dia to akouein polla peri autou kai hlpizen ti shmeion idein up autou ginomenon

9

ephrwta de auton en logoiV ikanoiV autoV de ouden apekrinato autw

10

eisthkeisan de oi arciereiV kai oi grammateiV eutonwV kathgorounteV autou

11

exouqenhsaV de auton o hrwdhV sun toiV strateumasin autou kai empaixaV peribalwn auton esqhta lampran anepemyen auton tw pilatw

12

egenonto de filoi o te pilatoV kai o hrwdhV en auth th hmera met allhlwn prouphrcon gar en ecqra onteV proV eautouV

13

pilatoV de sugkalesamenoV touV arciereiV kai touV arcontaV kai ton laon

14

eipen proV autouV proshnegkate moi ton anqrwpon touton wV apostrefonta ton laon kai idou egw enwpion umwn anakrinaV ouden euron en tw anqrwpw toutw aition wn kathgoreite kat autou

15

all oude hrwdhV anepemya gar umaV proV auton kai idou ouden axion qanatou estin pepragmenon autw

16

paideusaV oun auton apolusw

17

anagkhn de eicen apoluein autoiV kata eorthn ena

18

anekraxan de pamplhqei legonteV aire touton apoluson de hmin ton barabban

19

ostiV hn dia stasin tina genomenhn en th polei kai fonon beblhmenoV eiV fulakhn

20

palin oun o pilatoV prosefwnhsen qelwn apolusai ton ihsoun

21

oi de epefwnoun legonteV staurwson staurwson auton

22

o de triton eipen proV autouV ti gar kakon epoihsen outoV ouden aition qanatou euron en autw paideusaV oun auton apolusw

23

oi de epekeinto fwnaiV megalaiV aitoumenoi auton staurwqhnai kai katiscuon ai fwnai autwn kai twn arcierewn

24

o de pilatoV epekrinen genesqai to aithma autwn

25

apelusen de autoiV ton dia stasin kai fonon beblhmenon eiV thn fulakhn on htounto ton de ihsoun paredwken tw qelhmati autwn

26

kai wV aphgagon auton epilabomenoi simwnoV tinoV kurhnaiou tou ercomenou ap agrou epeqhkan autw ton stauron ferein opisqen tou ihsou

27

hkolouqei de autw polu plhqoV tou laou kai gunaikwn ai kai ekoptonto kai eqrhnoun auton

28

strafeiV de proV autaV o ihsouV eipen qugatereV ierousalhm mh klaiete ep eme plhn ef eautaV klaiete kai epi ta tekna umwn

29

oti idou ercontai hmerai en aiV erousin makariai ai steirai kai koiliai ai ouk egennhsan kai mastoi oi ouk eqhlasan

30

tote arxontai legein toiV oresin pesete ef hmaV kai toiV bounoiV kaluyate hmaV

31

oti ei en tw ugrw xulw tauta poiousin en tw xhrw ti genhtai

32

hgonto de kai eteroi duo kakourgoi sun autw anaireqhnai

33

kai ote aphlqon epi ton topon ton kaloumenon kranion ekei estaurwsan auton kai touV kakourgouV on men ek dexiwn on de ex aristerwn

34

o de ihsouV elegen pater afeV autoiV ou gar oidasin ti poiousin diamerizomenoi de ta imatia autou ebalon klhron

35

kai eisthkei o laoV qewrwn exemukthrizon de kai oi arconteV sun autoiV legonteV allouV eswsen swsatw eauton ei outoV estin o cristoV o tou qeou eklektoV

36

enepaizon de autw kai oi stratiwtai prosercomenoi kai oxoV prosferonteV autw

37

kai legonteV ei su ei o basileuV twn ioudaiwn swson seauton

38

hn de kai epigrafh gegrammenh ep autw grammasin ellhnikoiV kai rwmaikoiV kai ebraikoiV outoV estin o basileuV twn ioudaiwn

39

eiV de twn kremasqentwn kakourgwn eblasfhmei auton legwn ei su ei o cristoV swson seauton kai hmaV

40

apokriqeiV de o eteroV epetima autw legwn oude fobh su ton qeon oti en tw autw krimati ei

41

kai hmeiV men dikaiwV axia gar wn epraxamen apolambanomen outoV de ouden atopon epraxen

42

kai elegen tw ihsou mnhsqhti mou kurie otan elqhV en th basileia sou

43

kai eipen autw o ihsouV amhn legw soi shmeron met emou esh en tw paradeisw

44

hn de wsei wra ekth kai skotoV egeneto ef olhn thn ghn ewV wraV ennathV

45

kai eskotisqh o hlioV kai escisqh to katapetasma tou naou meson

46

kai fwnhsaV fwnh megalh o ihsouV eipen pater eiV ceiraV sou paraqhsomai to pneuma mou kai tauta eipwn exepneusen

47

idwn de o ekatontarcoV to genomenon edoxasen ton qeon legwn ontwV o anqrwpoV outoV dikaioV hn

48

kai panteV oi sumparagenomenoi ocloi epi thn qewrian tauthn qewrounteV ta genomena tuptonteV eautwn ta sthqh upestrefon

49

eisthkeisan de panteV oi gnwstoi autou makroqen kai gunaikeV ai sunakolouqhsasai autw apo thV galilaiaV orwsai tauta

50

kai idou anhr onomati iwshf bouleuthV uparcwn anhr agaqoV kai dikaioV

51

outoV ouk hn sugkatateqeimenoV th boulh kai th praxei autwn apo arimaqaiaV polewV twn ioudaiwn oV kai prosedeceto kai autoV thn basileian tou qeou

52

outoV proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou

53

kai kaqelwn auto enetulixen auto sindoni kai eqhken auto en mnhmati laxeutw ou ouk hn oudepw oudeiV keimenoV

54

kai hmera hn paraskeuh kai sabbaton epefwsken

55

katakolouqhsasai de kai gunaikeV aitineV hsan sunelhluquiai autw ek thV galilaiaV eqeasanto to mnhmeion kai wV eteqh to swma autou

56

upostreyasai de htoimasan arwmata kai mura kai to men sabbaton hsucasan kata thn entolhn

Luke 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: