Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Luke 19

Luke

Return to Index

Chapter 20

1

kai egeneto en mia twn hmerwn ekeinwn didaskontoV autou ton laon en tw ierw kai euaggelizomenou epesthsan oi arciereiV kai oi grammateiV sun toiV presbuteroiV

2

kai eipon proV auton legonteV eipe hmin en poia exousia tauta poieiV h tiV estin o douV soi thn exousian tauthn

3

apokriqeiV de eipen proV autouV erwthsw umaV kagw ena logon kai eipate moi

4

to baptisma iwannou ex ouranou hn h ex anqrwpwn

5

oi de sunelogisanto proV eautouV legonteV oti ean eipwmen ex ouranou erei diati oun ouk episteusate autw

6

ean de eipwmen ex anqrwpwn paV o laoV kataliqasei hmaV pepeismenoV gar estin iwannhn profhthn einai

7

kai apekriqhsan mh eidenai poqen

8

kai o ihsouV eipen autoiV oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw

9

hrxato de proV ton laon legein thn parabolhn tauthn anqrwpoV tiV efuteusen ampelwna kai exedoto auton gewrgoiV kai apedhmhsen cronouV ikanouV

10

kai en kairw apesteilen proV touV gewrgouV doulon ina apo tou karpou tou ampelwnoV dwsin autw oi de gewrgoi deiranteV auton exapesteilan kenon

11

kai proseqeto pemyai eteron doulon oi de kakeinon deiranteV kai atimasanteV exapesteilan kenon

12

kai proseqeto pemyai triton oi de kai touton traumatisanteV exebalon

13

eipen de o kurioV tou ampelwnoV ti poihsw pemyw ton uion mou ton agaphton iswV touton idonteV entraphsontai

14

idonteV de auton oi gewrgoi dielogizonto proV eautouV legonteV outoV estin o klhronomoV deute apokteinwmen auton ina hmwn genhtai h klhronomia

15

kai ekbalonteV auton exw tou ampelwnoV apekteinan ti oun poihsei autoiV o kurioV tou ampelwnoV

16

eleusetai kai apolesei touV gewrgouV toutouV kai dwsei ton ampelwna alloiV akousanteV de eipon mh genoito

17

o de embleyaV autoiV eipen ti oun estin to gegrammenon touto liqon on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV

18

paV o peswn ep ekeinon ton liqon sunqlasqhsetai ef on d an pesh likmhsei auton

19

kai ezhthsan oi arciereiV kai oi grammateiV epibalein ep auton taV ceiraV en auth th wra kai efobhqhsan ton laon egnwsan gar oti proV autouV thn parabolhn tauthn eipen

20

kai parathrhsanteV apesteilan egkaqetouV upokrinomenouV eautouV dikaiouV einai ina epilabwntai autou logou eiV to paradounai auton th arch kai th exousia tou hgemonoV

21

kai ephrwthsan auton legonteV didaskale oidamen oti orqwV legeiV kai didaskeiV kai ou lambaneiV proswpon all ep alhqeiaV thn odon tou qeou didaskeiV

22

exestin hmin kaisari foron dounai h ou

23

katanohsaV de autwn thn panourgian eipen proV autouV ti me peirazete

24

epideixate moi dhnarion tinoV ecei eikona kai epigrafhn apokriqenteV de eipon kaisaroV

25

o de eipen autoiV apodote toinun ta kaisaroV kaisari kai ta tou qeou tw qew

26

kai ouk iscusan epilabesqai autou rhmatoV enantion tou laou kai qaumasanteV epi th apokrisei autou esighsan

27

proselqonteV de tineV twn saddoukaiwn oi antilegonteV anastasin mh einai ephrwthsan auton

28

legonteV didaskale mwshV egrayen hmin ean tinoV adelfoV apoqanh ecwn gunaika kai outoV ateknoV apoqanh ina labh o adelfoV autou thn gunaika kai exanasthsh sperma tw adelfw autou

29

epta oun adelfoi hsan kai o prwtoV labwn gunaika apeqanen ateknoV

30

kai elaben o deuteroV thn gunaika kai outoV apeqanen ateknoV

31

kai o tritoV elaben authn wsautwV de kai oi epta ou katelipon tekna kai apeqanon

32

usteron de pantwn apeqanen kai h gunh

33

en th oun anastasei tinoV autwn ginetai gunh oi gar epta escon authn gunaika

34

kai apokriqeiV eipen autoiV o ihsouV oi uioi tou aiwnoV toutou gamousin kai ekgamiskontai

35

oi de kataxiwqenteV tou aiwnoV ekeinou tucein kai thV anastasewV thV ek nekrwn oute gamousin oute ekgamiskontai

36

oute gar apoqanein eti dunantai isaggeloi gar eisin kai uioi eisin tou qeou thV anastasewV uioi onteV

37

oti de egeirontai oi nekroi kai mwshV emhnusen epi thV batou wV legei kurion ton qeon abraam kai ton qeon isaak kai ton qeon iakwb

38

qeoV de ouk estin nekrwn alla zwntwn panteV gar autw zwsin

39

apokriqenteV de tineV twn grammatewn eipon didaskale kalwV eipaV

40

ouketi de etolmwn eperwtan auton ouden

41

eipen de proV autouV pwV legousin ton criston uion dabid einai

42

kai autoV dabid legei en biblw yalmwn eipen o kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou

43

ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

44

dabid oun kurion auton kalei kai pwV uioV autou estin

45

akouontoV de pantoV tou laou eipen toiV maqhtaiV autou

46

prosecete apo twn grammatewn twn qelontwn peripatein en stolaiV kai filountwn aspasmouV en taiV agoraiV kai prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV kai prwtoklisiaV en toiV deipnoiV

47

oi katesqiousin taV oikiaV twn chrwn kai profasei makra proseucontai outoi lhyontai perissoteron krima

Luke 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: