Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Luke 17

Luke

Return to Index

Chapter 18

1

elegen de kai parabolhn autoiV proV to dein pantote proseucesqai kai mh ekkakein

2

legwn krithV tiV hn en tini polei ton qeon mh foboumenoV kai anqrwpon mh entrepomenoV

3

chra de hn en th polei ekeinh kai hrceto proV auton legousa ekdikhson me apo tou antidikou mou

4

kai ouk hqelhsen epi cronon meta de tauta eipen en eautw ei kai ton qeon ou foboumai kai anqrwpon ouk entrepomai

5

dia ge to parecein moi kopon thn chran tauthn ekdikhsw authn ina mh eiV teloV ercomenh upwpiazh me

6

eipen de o kurioV akousate ti o krithV thV adikiaV legei

7

o de qeoV ou mh poihsei thn ekdikhsin twn eklektwn autou twn bowntwn proV auton hmeraV kai nuktoV kai makroqumwn ep autoiV

8

legw umin oti poihsei thn ekdikhsin autwn en tacei plhn o uioV tou anqrwpou elqwn ara eurhsei thn pistin epi thV ghV

9

eipen de kai proV tinaV touV pepoiqotaV ef eautoiV oti eisin dikaioi kai exouqenountaV touV loipouV thn parabolhn tauthn

10

anqrwpoi duo anebhsan eiV to ieron proseuxasqai o eiV farisaioV kai o eteroV telwnhV

11

o farisaioV staqeiV proV eauton tauta proshuceto o qeoV eucaristw soi oti ouk eimi wsper oi loipoi twn anqrwpwn arpageV adikoi moicoi h kai wV outoV o telwnhV

12

nhsteuw diV tou sabbatou apodekatw panta osa ktwmai

13

kai o telwnhV makroqen estwV ouk hqelen oude touV ofqalmouV eiV ton ouranon eparai all etupten eiV to sthqoV autou legwn o qeoV ilasqhti moi tw amartwlw

14

legw umin katebh outoV dedikaiwmenoV eiV ton oikon autou h ekeinoV oti paV o uywn eauton tapeinwqhsetai o de tapeinwn eauton uywqhsetai

15

proseferon de autw kai ta brefh ina autwn apthtai idonteV de oi maqhtai epetimhsan autoiV

16

o de ihsouV proskalesamenoV auta eipen afete ta paidia ercesqai proV me kai mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou

17

amhn legw umin oV ean mh dexhtai thn basileian tou qeou wV paidion ou mh eiselqh eiV authn

18

kai ephrwthsen tiV auton arcwn legwn didaskale agaqe ti poihsaV zwhn aiwnion klhronomhsw

19

eipen de autw o ihsouV ti me legeiV agaqon oudeiV agaqoV ei mh eiV o qeoV

20

taV entolaV oidaV mh moiceushV mh foneushV mh kleyhV mh yeudomarturhshV tima ton patera sou kai thn mhtera sou

21

o de eipen tauta panta efulaxamhn ek neothtoV mou

22

akousaV de tauta o ihsouV eipen autw eti en soi leipei panta osa eceiV pwlhson kai diadoV ptwcoiV kai exeiV qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi

23

o de akousaV tauta perilupoV egeneto hn gar plousioV sfodra

24

idwn de auton o ihsouV perilupon genomenon eipen pwV duskolwV oi ta crhmata econteV eiseleusontai eiV thn basileian tou qeou

25

eukopwteron gar estin kamhlon dia trumaliaV rafidoV eiselqein h plousion eiV thn basileian tou qeou eiselqein

26

eipon de oi akousanteV kai tiV dunatai swqhnai

27

o de eipen ta adunata para anqrwpoiV dunata estin para tw qew

28

eipen de o petroV idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi

29

o de eipen autoiV amhn legw umin oti oudeiV estin oV afhken oikian h goneiV h adelfouV h gunaika h tekna eneken thV basileiaV tou qeou

30

oV ou mh apolabh pollaplasiona en tw kairw toutw kai en tw aiwni tw ercomenw zwhn aiwnion

31

paralabwn de touV dwdeka eipen proV autouV idou anabainomen eiV ierosoluma kai telesqhsetai panta ta gegrammena dia twn profhtwn tw uiw tou anqrwpou

32

paradoqhsetai gar toiV eqnesin kai empaicqhsetai kai ubrisqhsetai kai emptusqhsetai

33

kai mastigwsanteV apoktenousin auton kai th hmera th trith anasthsetai

34

kai autoi ouden toutwn sunhkan kai hn to rhma touto kekrummenon ap autwn kai ouk eginwskon ta legomena

35

egeneto de en tw eggizein auton eiV iericw tufloV tiV ekaqhto para thn odon prosaitwn

36

akousaV de oclou diaporeuomenou epunqaneto ti eih touto

37

aphggeilan de autw oti ihsouV o nazwraioV parercetai

38

kai ebohsen legwn ihsou uie dabid elehson me

39

kai oi proagonteV epetimwn autw ina siwphsh autoV de pollw mallon ekrazen uie dabid elehson me

40

staqeiV de o ihsouV ekeleusen auton acqhnai proV auton eggisantoV de autou ephrwthsen auton

41

legwn ti soi qeleiV poihsw o de eipen kurie ina anableyw

42

kai o ihsouV eipen autw anableyon h pistiV sou seswken se

43

kai paracrhma anebleyen kai hkolouqei autw doxazwn ton qeon kai paV o laoV idwn edwken ainon tw qew

Luke 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: