Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Luke 16

Luke

Return to Index

Chapter 17

1

eipen de proV touV maqhtaV anendekton estin tou mh elqein ta skandala ouai de di ou ercetai

2

lusitelei autw ei muloV onikoV perikeitai peri ton trachlon autou kai erriptai eiV thn qalassan h ina skandalish ena twn mikrwn toutwn

3

prosecete eautoiV ean de amarth eiV se o adelfoV sou epitimhson autw kai ean metanohsh afeV autw

4

kai ean eptakiV thV hmeraV amarth eiV se kai eptakiV thV hmeraV epistreyh epi se legwn metanow afhseiV autw

5

kai eipon oi apostoloi tw kuriw prosqeV hmin pistin

6

eipen de o kurioV ei eicete pistin wV kokkon sinapewV elegete an th sukaminw tauth ekrizwqhti kai futeuqhti en th qalassh kai uphkousen an umin

7

tiV de ex umwn doulon ecwn arotriwnta h poimainonta oV eiselqonti ek tou agrou erei euqewV parelqwn anapesai

8

all ouci erei autw etoimason ti deipnhsw kai perizwsamenoV diakonei moi ewV fagw kai piw kai meta tauta fagesai kai piesai su

9

mh carin ecei tw doulw ekeinw oti epoihsen ta diatacqenta autw ou dokw

10

outwV kai umeiV otan poihshte panta ta diatacqenta umin legete oti douloi acreioi esmen oti o wfeilomen poihsai pepoihkamen

11

kai egeneto en tw poreuesqai auton eiV ierousalhm kai autoV dihrceto dia mesou samareiaV kai galilaiaV

12

kai eisercomenou autou eiV tina kwmhn aphnthsan autw deka leproi andreV oi esthsan porrwqen

13

kai autoi hran fwnhn legonteV ihsou epistata elehson hmaV

14

kai idwn eipen autoiV poreuqenteV epideixate eautouV toiV iereusin kai egeneto en tw upagein autouV ekaqarisqhsan

15

eiV de ex autwn idwn oti iaqh upestreyen meta fwnhV megalhV doxazwn ton qeon

16

kai epesen epi proswpon para touV podaV autou eucaristwn autw kai autoV hn samareithV

17

apokriqeiV de o ihsouV eipen ouci oi deka ekaqarisqhsan oi de ennea pou

18

ouc eureqhsan upostreyanteV dounai doxan tw qew ei mh o allogenhV outoV

19

kai eipen autw anastaV poreuou h pistiV sou seswken se

20

eperwthqeiV de upo twn farisaiwn pote ercetai h basileia tou qeou apekriqh autoiV kai eipen ouk ercetai h basileia tou qeou meta parathrhsewV

21

oude erousin idou wde h idou ekei idou gar h basileia tou qeou entoV umwn estin

22

eipen de proV touV maqhtaV eleusontai hmerai ote epiqumhsete mian twn hmerwn tou uiou tou anqrwpou idein kai ouk oyesqe

23

kai erousin umin idou wde h idou ekei mh apelqhte mhde diwxhte

24

wsper gar h astraph h astraptousa ek thV up ouranon eiV thn up ouranon lampei outwV estai kai o uioV tou anqrwpou en th hmera autou

25

prwton de dei auton polla paqein kai apodokimasqhnai apo thV geneaV tauthV

26

kai kaqwV egeneto en taiV hmeraiV tou nwe outwV estai kai en taiV hmeraiV tou uiou tou anqrwpou

27

hsqion epinon egamoun exegamizonto acri hV hmeraV eishlqen nwe eiV thn kibwton kai hlqen o kataklusmoV kai apwlesen apantaV

28

omoiwV kai wV egeneto en taiV hmeraiV lwt hsqion epinon hgorazon epwloun efuteuon wkodomoun

29

h de hmera exhlqen lwt apo sodomwn ebrexen pur kai qeion ap ouranou kai apwlesen apantaV

30

kata tauta estai h hmera o uioV tou anqrwpou apokaluptetai

31

en ekeinh th hmera oV estai epi tou dwmatoV kai ta skeuh autou en th oikia mh katabatw arai auta kai o en tw agrw omoiwV mh epistreyatw eiV ta opisw

32

mnhmoneuete thV gunaikoV lwt

33

oV ean zhthsh thn yuchn autou swsai apolesei authn kai oV ean apolesh authn zwogonhsei authn

34

legw umin tauth th nukti esontai duo epi klinhV miaV o eiV paralhfqhsetai kai o eteroV afeqhsetai

35

duo esontai alhqousai epi to auto mia paralhfqhsetai kai h etera afeqhsetai

36

37

kai apokriqenteV legousin autw pou kurie o de eipen autoiV opou to swma ekei sunacqhsontai oi aetoi

Luke 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: