Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Luke 14

Luke

Return to Index

Chapter 15

1

hsan de eggizonteV autw panteV oi telwnai kai oi amartwloi akouein autou

2

kai diegogguzon oi farisaioi kai oi grammateiV legonteV oti outoV amartwlouV prosdecetai kai sunesqiei autoiV

3

eipen de proV autouV thn parabolhn tauthn legwn

4

tiV anqrwpoV ex umwn ecwn ekaton probata kai apolesaV en ex autwn ou kataleipei ta ennenhkontaennea en th erhmw kai poreuetai epi to apolwloV ewV eurh auto

5

kai eurwn epitiqhsin epi touV wmouV eautou cairwn

6

kai elqwn eiV ton oikon sugkalei touV filouV kai touV geitonaV legwn autoiV sugcarhte moi oti euron to probaton mou to apolwloV

7

legw umin oti outwV cara estai en tw ouranw epi eni amartwlw metanoounti h epi ennenhkontaennea dikaioiV oitineV ou creian ecousin metanoiaV

8

h tiV gunh dracmaV ecousa deka ean apolesh dracmhn mian ouci aptei lucnon kai saroi thn oikian kai zhtei epimelwV ewV otou eurh

9

kai eurousa sugkaleitai taV filaV kai taV geitonaV legousa sugcarhte moi oti euron thn dracmhn hn apwlesa

10

outwV legw umin cara ginetai enwpion twn aggelwn tou qeou epi eni amartwlw metanoounti

11

eipen de anqrwpoV tiV eicen duo uiouV

12

kai eipen o newteroV autwn tw patri pater doV moi to epiballon meroV thV ousiaV kai dieilen autoiV ton bion

13

kai met ou pollaV hmeraV sunagagwn apanta o newteroV uioV apedhmhsen eiV cwran makran kai ekei dieskorpisen thn ousian autou zwn aswtwV

14

dapanhsantoV de autou panta egeneto limoV iscuroV kata thn cwran ekeinhn kai autoV hrxato ustereisqai

15

kai poreuqeiV ekollhqh eni twn politwn thV cwraV ekeinhV kai epemyen auton eiV touV agrouV autou boskein coirouV

16

kai epequmei gemisai thn koilian autou apo twn keratiwn wn hsqion oi coiroi kai oudeiV edidou autw

17

eiV eauton de elqwn eipen posoi misqioi tou patroV mou perisseuousin artwn egw de limw apollumai

18

anastaV poreusomai proV ton patera mou kai erw autw pater hmarton eiV ton ouranon kai enwpion sou

19

kai ouketi eimi axioV klhqhnai uioV sou poihson me wV ena twn misqiwn sou

20

kai anastaV hlqen proV ton patera eautou eti de autou makran apecontoV eiden auton o pathr autou kai esplagcnisqh kai dramwn epepesen epi ton trachlon autou kai katefilhsen auton

21

eipen de autw o uioV pater hmarton eiV ton ouranon kai enwpion sou kai ouketi eimi axioV klhqhnai uioV sou

22

eipen de o pathr proV touV doulouV autou exenegkate thn stolhn thn prwthn kai endusate auton kai dote daktulion eiV thn ceira autou kai upodhmata eiV touV podaV

23

kai enegkanteV ton moscon ton siteuton qusate kai fagonteV eufranqwmen

24

oti outoV o uioV mou nekroV hn kai anezhsen kai apolwlwV hn kai eureqh kai hrxanto eufrainesqai

25

hn de o uioV autou o presbuteroV en agrw kai wV ercomenoV hggisen th oikia hkousen sumfwniaV kai corwn

26

kai proskalesamenoV ena twn paidwn autou epunqaneto ti eih tauta

27

o de eipen autw oti o adelfoV sou hkei kai equsen o pathr sou ton moscon ton siteuton oti ugiainonta auton apelaben

28

wrgisqh de kai ouk hqelen eiselqein o oun pathr autou exelqwn parekalei auton

29

o de apokriqeiV eipen tw patri idou tosauta eth douleuw soi kai oudepote entolhn sou parhlqon kai emoi oudepote edwkaV erifon ina meta twn filwn mou eufranqw

30

ote de o uioV sou outoV o katafagwn sou ton bion meta pornwn hlqen equsaV autw ton moscon ton siteuton

31

o de eipen autw teknon su pantote met emou ei kai panta ta ema sa estin

32

eufranqhnai de kai carhnai edei oti o adelfoV sou outoV nekroV hn kai anezhsen kai apolwlwV hn kai eureqh

Luke 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: