Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Luke 12

Luke

Return to Index

Chapter 13

1

parhsan de tineV en autw tw kairw apaggellonteV autw peri twn galilaiwn wn to aima pilatoV emixen meta twn qusiwn autwn

2

kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV dokeite oti oi galilaioi outoi amartwloi para pantaV touV galilaiouV egenonto oti toiauta peponqasin

3

ouci legw umin all ean mh metanohte panteV wsautwV apoleisqe

4

h ekeinoi oi deka kai oktw ef ouV epesen o purgoV en tw silwam kai apekteinen autouV dokeite oti outoi ofeiletai egenonto para pantaV anqrwpouV touV katoikountaV en ierousalhm

5

ouci legw umin all ean mh metanohte panteV omoiwV apoleisqe

6

elegen de tauthn thn parabolhn sukhn eicen tiV en tw ampelwni autou pefuteumenhn kai hlqen karpon zhtwn en auth kai ouc euren

7

eipen de proV ton ampelourgon idou tria eth ercomai zhtwn karpon en th sukh tauth kai ouc euriskw ekkoyon authn inati kai thn ghn katargei

8

o de apokriqeiV legei autw kurie afeV authn kai touto to etoV ewV otou skayw peri authn kai balw koprian

9

kan men poihsh karpon ei de mhge eiV to mellon ekkoyeiV authn

10

hn de didaskwn en mia twn sunagwgwn en toiV sabbasin

11

kai idou gunh hn pneuma ecousa asqeneiaV eth deka kai oktw kai hn sugkuptousa kai mh dunamenh anakuyai eiV to panteleV

12

idwn de authn o ihsouV prosefwnhsen kai eipen auth gunai apolelusai thV asqeneiaV sou

13

kai epeqhken auth taV ceiraV kai paracrhma anwrqwqh kai edoxazen ton qeon

14

apokriqeiV de o arcisunagwgoV aganaktwn oti tw sabbatw eqerapeusen o ihsouV elegen tw oclw ex hmerai eisin en aiV dei ergazesqai en tautaiV oun ercomenoi qerapeuesqe kai mh th hmera tou sabbatou

15

apekriqh oun autw o kurioV kai eipen upokrita ekastoV umwn tw sabbatw ou luei ton boun autou h ton onon apo thV fatnhV kai apagagwn potizei

16

tauthn de qugatera abraam ousan hn edhsen o satanaV idou deka kai oktw eth ouk edei luqhnai apo tou desmou toutou th hmera tou sabbatou

17

kai tauta legontoV autou kathscunonto panteV oi antikeimenoi autw kai paV o ocloV ecairen epi pasin toiV endoxoiV toiV ginomenoiV up autou

18

elegen de tini omoia estin h basileia tou qeou kai tini omoiwsw authn

19

omoia estin kokkw sinapewV on labwn anqrwpoV ebalen eiV khpon eautou kai huxhsen kai egeneto eiV dendron mega kai ta peteina tou ouranou kateskhnwsen en toiV kladoiV autou

20

kai palin eipen tini omoiwsw thn basileian tou qeou

21

omoia estin zumh hn labousa gunh enekruyen eiV aleurou sata tria ewV ou ezumwqh olon

22

kai dieporeueto kata poleiV kai kwmaV didaskwn kai poreian poioumenoV eiV ierousalhm

23

eipen de tiV autw kurie ei oligoi oi swzomenoi o de eipen proV autouV

24

agwnizesqe eiselqein dia thV stenhV pulhV oti polloi legw umin zhthsousin eiselqein kai ouk iscusousin

25

af ou an egerqh o oikodespothV kai apokleish thn quran kai arxhsqe exw estanai kai krouein thn quran legonteV kurie kurie anoixon hmin kai apokriqeiV erei umin ouk oida umaV poqen este

26

tote arxesqe legein efagomen enwpion sou kai epiomen kai en taiV plateiaiV hmwn edidaxaV

27

kai erei legw umin ouk oida umaV poqen este aposthte ap emou panteV oi ergatai thV adikiaV

28

ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn otan oyhsqe abraam kai isaak kai iakwb kai pantaV touV profhtaV en th basileia tou qeou umaV de ekballomenouV exw

29

kai hxousin apo anatolwn kai dusmwn kai apo borra kai notou kai anakliqhsontai en th basileia tou qeou

30

kai idou eisin escatoi oi esontai prwtoi kai eisin prwtoi oi esontai escatoi

31

en auth th hmera proshlqon tineV farisaioi legonteV autw exelqe kai poreuou enteuqen oti hrwdhV qelei se apokteinai

32

kai eipen autoiV poreuqenteV eipate th alwpeki tauth idou ekballw daimonia kai iaseiV epitelw shmeron kai aurion kai th trith teleioumai

33

plhn dei me shmeron kai aurion kai th ecomenh poreuesqai oti ouk endecetai profhthn apolesqai exw ierousalhm

34

ierousalhm ierousalhm h apokteinousa touV profhtaV kai liqobolousa touV apestalmenouV proV authn posakiV hqelhsa episunaxai ta tekna sou on tropon orniV thn eauthV nossian upo taV pterugaV kai ouk hqelhsate

35

idou afietai umin o oikoV umwn erhmoV amhn de legw umin oti ou mh me idhte ewV an hxh ote eiphte euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou

Luke 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: