Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Luke 10

Luke

Return to Index

Chapter 11

1

kai egeneto en tw einai auton en topw tini proseucomenon wV epausato eipen tiV twn maqhtwn autou proV auton kurie didaxon hmaV proseucesqai kaqwV kai iwannhV edidaxen touV maqhtaV autou

2

eipen de autoiV otan proseuchsqe legete pater hmwn o en toiV ouranoiV agiasqhtw to onoma sou elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou wV en ouranw kai epi thV ghV

3

ton arton hmwn ton epiousion didou hmin to kaq hmeran

4

kai afeV hmin taV amartiaV hmwn kai gar autoi afiemen panti ofeilonti hmin kai mh eisenegkhV hmaV eiV peirasmon alla rusai hmaV apo tou ponhrou

5

kai eipen proV autouV tiV ex umwn exei filon kai poreusetai proV auton mesonuktiou kai eiph autw file crhson moi treiV artouV

6

epeidh filoV mou paregeneto ex odou proV me kai ouk ecw o paraqhsw autw

7

kakeinoV eswqen apokriqeiV eiph mh moi kopouV parece hdh h qura kekleistai kai ta paidia mou met emou eiV thn koithn eisin ou dunamai anastaV dounai soi

8

legw umin ei kai ou dwsei autw anastaV dia to einai autou filon dia ge thn anaideian autou egerqeiV dwsei autw oswn crhzei

9

kagw umin legw aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

10

paV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai

11

tina de umwn ton patera aithsei o uioV arton mh liqon epidwsei autw ei kai icqun mh anti icquoV ofin epidwsei autw

12

h kai ean aithsh won mh epidwsei autw skorpion

13

ei oun umeiV ponhroi uparconteV oidate agaqa domata didonai toiV teknoiV umwn posw mallon o pathr o ex ouranou dwsei pneuma agion toiV aitousin auton

14

kai hn ekballwn daimonion kai auto hn kwfon egeneto de tou daimoniou exelqontoV elalhsen o kwfoV kai eqaumasan oi ocloi

15

tineV de ex autwn eipon en beelzeboul arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

16

eteroi de peirazonteV shmeion par autou ezhtoun ex ouranou

17

autoV de eidwV autwn ta dianohmata eipen autoiV pasa basileia ef eauthn diamerisqeisa erhmoutai kai oikoV epi oikon piptei

18

ei de kai o satanaV ef eauton diemerisqh pwV staqhsetai h basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia

19

ei de egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto kritai umwn autoi esontai

20

ei de en daktulw qeou ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaV h basileia tou qeou

21

otan o iscuroV kaqwplismenoV fulassh thn eautou aulhn en eirhnh estin ta uparconta autou

22

epan de o iscuroteroV autou epelqwn nikhsh auton thn panoplian autou airei ef h epepoiqei kai ta skula autou diadidwsin

23

o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei

24

otan to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai mh euriskon legei upostreyw eiV ton oikon mou oqen exhlqon

25

kai elqon euriskei sesarwmenon kai kekosmhmenon

26

tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn

27

egeneto de en tw legein auton tauta eparasa tiV gunh fwnhn ek tou oclou eipen autw makaria h koilia h bastasasa se kai mastoi ouV eqhlasaV

28

autoV de eipen menounge makarioi oi akouonteV ton logon tou qeou kai fulassonteV auton

29

twn de oclwn epaqroizomenwn hrxato legein h genea auth ponhra estin shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou

30

kaqwV gar egeneto iwnaV shmeion toiV nineuitaiV outwV estai kai o uioV tou anqrwpou th genea tauth

31

basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta twn andrwn thV geneaV tauthV kai katakrinei autouV oti hlqen ek twn peratwn thV ghV akousai thn sofian solomwntoV kai idou pleion solomwntoV wde

32

andreV nineui anasthsontai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinousin authn oti metenohsan eiV to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde

33

oudeiV de lucnon ayaV eiV krupton tiqhsin oude upo ton modion all epi thn lucnian ina oi eisporeuomenoi to feggoV blepwsin

34

o lucnoV tou swmatoV estin o ofqalmoV otan oun o ofqalmoV sou aplouV h kai olon to swma sou fwteinon estin epan de ponhroV h kai to swma sou skoteinon

35

skopei oun mh to fwV to en soi skotoV estin

36

ei oun to swma sou olon fwteinon mh econ ti meroV skoteinon estai fwteinon olon wV otan o lucnoV th astraph fwtizh se

37

en de tw lalhsai hrwta auton farisaioV tiV opwV aristhsh par autw eiselqwn de anepesen

38

o de farisaioV idwn eqaumasen oti ou prwton ebaptisqh pro tou aristou

39

eipen de o kurioV proV auton nun umeiV oi farisaioi to exwqen tou pothriou kai tou pinakoV kaqarizete to de eswqen umwn gemei arpaghV kai ponhriaV

40

afroneV ouc o poihsaV to exwqen kai to eswqen epoihsen

41

plhn ta enonta dote elehmosunhn kai idou panta kaqara umin estin

42

all ouai umin toiV farisaioiV oti apodekatoute to hduosmon kai to phganon kai pan lacanon kai parercesqe thn krisin kai thn agaphn tou qeou tauta edei poihsai kakeina mh afienai

43

ouai umin toiV farisaioiV oti agapate thn prwtokaqedrian en taiV sunagwgaiV kai touV aspasmouV en taiV agoraiV

44

ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti este wV ta mnhmeia ta adhla kai oi anqrwpoi oi peripatounteV epanw ouk oidasin

45

apokriqeiV de tiV twn nomikwn legei autw didaskale tauta legwn kai hmaV ubrizeiV

46

o de eipen kai umin toiV nomikoiV ouai oti fortizete touV anqrwpouV fortia dusbastakta kai autoi eni twn daktulwn umwn ou prosyauete toiV fortioiV

47

ouai umin oti oikodomeite ta mnhmeia twn profhtwn oi de patereV umwn apekteinan autouV

48

ara martureite kai suneudokeite toiV ergoiV twn paterwn umwn oti autoi men apekteinan autouV umeiV de oikodomeite autwn ta mnhmeia

49

dia touto kai h sofia tou qeou eipen apostelw eiV autouV profhtaV kai apostolouV kai ex autwn apoktenousin kai ekdiwxousin

50

ina ekzhthqh to aima pantwn twn profhtwn to ekcunomenon apo katabolhV kosmou apo thV geneaV tauthV

51

apo tou aimatoV abel ewV tou aimatoV zacariou tou apolomenou metaxu tou qusiasthriou kai tou oikou nai legw umin ekzhthqhsetai apo thV geneaV tauthV

52

ouai umin toiV nomikoiV oti hrate thn kleida thV gnwsewV autoi ouk eishlqete kai touV eisercomenouV ekwlusate

53

legontoV de autou tauta proV autouV hrxanto oi grammateiV kai oi farisaioi deinwV enecein kai apostomatizein auton peri pleionwn

54

enedreuonteV auton kai zhtounteV qhreusai ti ek tou stomatoV autou ina kathgorhswsin autou

Luke 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: