Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Luke 8

Luke

Return to Index

Chapter 9

1

sugkalesamenoV de touV dwdeka maqhtaV autou edwken autoiV dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosouV qerapeuein

2

kai apesteilen autouV khrussein thn basileian tou qeou kai iasqai touV asqenountaV

3

kai eipen proV autouV mhden airete eiV thn odon mhte rabdouV mhte phran mhte arton mhte argurion mhte ana duo citwnaV ecein

4

kai eiV hn an oikian eiselqhte ekei menete kai ekeiqen exercesqe

5

kai osoi an mh dexwntai umaV exercomenoi apo thV polewV ekeinhV kai ton koniorton apo twn podwn umwn apotinaxate eiV marturion ep autouV

6

exercomenoi de dihrconto kata taV kwmaV euaggelizomenoi kai qerapeuonteV pantacou

7

hkousen de hrwdhV o tetrarchV ta ginomena up autou panta kai dihporei dia to legesqai upo tinwn oti iwannhV eghgertai ek nekrwn

8

upo tinwn de oti hliaV efanh allwn de oti profhthV eiV twn arcaiwn anesth

9

kai eipen o hrwdhV iwannhn egw apekefalisa tiV de estin outoV peri ou egw akouw toiauta kai ezhtei idein auton

10

kai upostreyanteV oi apostoloi dihghsanto autw osa epoihsan kai paralabwn autouV upecwrhsen kat idian eiV topon erhmon polewV kaloumenhV bhqsaida

11

oi de ocloi gnonteV hkolouqhsan autw kai dexamenoV autouV elalei autoiV peri thV basileiaV tou qeou kai touV creian econtaV qerapeiaV iato

12

h de hmera hrxato klinein proselqonteV de oi dwdeka eipon autw apoluson ton oclon ina apelqonteV eiV taV kuklw kwmaV kai touV agrouV kataluswsin kai eurwsin episitismon oti wde en erhmw topw esmen

13

eipen de proV autouV dote autoiV umeiV fagein oi de eipon ouk eisin hmin pleion h pente artoi kai duo icqueV ei mhti poreuqenteV hmeiV agoraswmen eiV panta ton laon touton brwmata

14

hsan gar wsei andreV pentakiscilioi eipen de proV touV maqhtaV autou kataklinate autouV klisiaV ana penthkonta

15

kai epoihsan outwV kai aneklinan apantaV

16

labwn de touV pente artouV kai touV duo icquaV anableyaV eiV ton ouranon euloghsen autouV kai kateklasen kai edidou toiV maqhtaiV paratiqenai tw oclw

17

kai efagon kai ecortasqhsan panteV kai hrqh to perisseusan autoiV klasmatwn kofinoi dwdeka

18

kai egeneto en tw einai auton proseucomenon katamonaV sunhsan autw oi maqhtai kai ephrwthsen autouV legwn tina me legousin oi ocloi einai

19

oi de apokriqenteV eipon iwannhn ton baptisthn alloi de hlian alloi de oti profhthV tiV twn arcaiwn anesth

20

eipen de autoiV umeiV de tina me legete einai apokriqeiV de o petroV eipen ton criston tou qeou

21

o de epitimhsaV autoiV parhggeilen mhdeni eipein touto

22

eipwn oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai

23

elegen de proV pantaV ei tiV qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kaq hmeran kai akolouqeitw moi

24

oV gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou outoV swsei authn

25

ti gar wfeleitai anqrwpoV kerdhsaV ton kosmon olon eauton de apolesaV h zhmiwqeiV

26

oV gar an epaiscunqh me kai touV emouV logouV touton o uioV tou anqrwpou epaiscunqhsetai otan elqh en th doxh autou kai tou patroV kai twn agiwn aggelwn

27

legw de umin alhqwV eisin tineV twn wde esthkotwn oi ou mh geusontai qanatou ewV an idwsin thn basileian tou qeou

28

egeneto de meta touV logouV toutouV wsei hmerai oktw kai paralabwn ton petron kai iwannhn kai iakwbon anebh eiV to oroV proseuxasqai

29

kai egeneto en tw proseucesqai auton to eidoV tou proswpou autou eteron kai o imatismoV autou leukoV exastraptwn

30

kai idou andreV duo sunelaloun autw oitineV hsan mwshV kai hliaV

31

oi ofqenteV en doxh elegon thn exodon autou hn emellen plhroun en ierousalhm

32

o de petroV kai oi sun autw hsan bebarhmenoi upnw diagrhgorhsanteV de eidon thn doxan autou kai touV duo andraV touV sunestwtaV autw

33

kai egeneto en tw diacwrizesqai autouV ap autou eipen o petroV proV ton ihsoun epistata kalon estin hmaV wde einai kai poihswmen skhnaV treiV mian soi kai mwsei mian kai mian hlia mh eidwV o legei

34

tauta de autou legontoV egeneto nefelh kai epeskiasen autouV efobhqhsan de en tw ekeinouV eiselqein eiV thn nefelhn

35

kai fwnh egeneto ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o agaphtoV autou akouete

36

kai en tw genesqai thn fwnhn eureqh o ihsouV monoV kai autoi esighsan kai oudeni aphggeilan en ekeinaiV taiV hmeraiV ouden wn ewrakasin

37

egeneto de en th exhV hmera katelqontwn autwn apo tou orouV sunhnthsen autw ocloV poluV

38

kai idou anhr apo tou oclou anebohsen legwn didaskale deomai sou epibleyon epi ton uion mou oti monogenhV estin moi

39

kai idou pneuma lambanei auton kai exaifnhV krazei kai sparassei auton meta afrou kai mogiV apocwrei ap autou suntribon auton

40

kai edehqhn twn maqhtwn sou ina ekballwsin auto kai ouk hdunhqhsan

41

apokriqeiV de o ihsouV eipen w genea apistoV kai diestrammenh ewV pote esomai proV umaV kai anexomai umwn prosagage wde ton uion sou

42

eti de prosercomenou autou errhxen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimhsen de o ihsouV tw pneumati tw akaqartw kai iasato ton paida kai apedwken auton tw patri autou

43

exeplhssonto de panteV epi th megaleiothti tou qeou pantwn de qaumazontwn epi pasin oiV epoihsen o ihsouV eipen proV touV maqhtaV autou

44

qesqe umeiV eiV ta wta umwn touV logouV toutouV o gar uioV tou anqrwpou mellei paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn

45

oi de hgnooun to rhma touto kai hn parakekalummenon ap autwn ina mh aisqwntai auto kai efobounto erwthsai auton peri tou rhmatoV toutou

46

eishlqen de dialogismoV en autoiV to tiV an eih meizwn autwn

47

o de ihsouV idwn ton dialogismon thV kardiaV autwn epilabomenoV paidiou esthsen auto par eautw

48

kai eipen autoiV oV ean dexhtai touto to paidion epi tw onomati mou eme decetai kai oV ean eme dexhtai decetai ton aposteilanta me o gar mikroteroV en pasin umin uparcwn outoV estai megaV

49

apokriqeiV de o iwannhV eipen epistata eidomen tina epi tw onomati sou ekballonta ta daimonia kai ekwlusamen auton oti ouk akolouqei meq hmwn

50

kai eipen proV auton o ihsouV mh kwluete oV gar ouk estin kaq hmwn uper hmwn estin

51

egeneto de en tw sumplhrousqai taV hmeraV thV analhyewV autou kai autoV to proswpon autou esthrixen tou poreuesqai eiV ierousalhm

52

kai apesteilen aggelouV pro proswpou autou kai poreuqenteV eishlqon eiV kwmhn samareitwn wste etoimasai autw

53

kai ouk edexanto auton oti to proswpon autou hn poreuomenon eiV ierousalhm

54

idonteV de oi maqhtai autou iakwboV kai iwannhV eipon kurie qeleiV eipwmen pur katabhnai apo tou ouranou kai analwsai autouV wV kai hliaV epoihsen

55

strafeiV de epetimhsen autoiV kai eipen ouk oidate oiou pneumatoV este umeiV

56

o gar uioV tou anqrwpou ouk hlqen yucaV anqrwpwn apolesai alla swsai kai eporeuqhsan eiV eteran kwmhn

57

egeneto de poreuomenwn autwn en th odw eipen tiV proV auton akolouqhsw soi opou an aperch kurie

58

kai eipen autw o ihsouV ai alwpekeV fwleouV ecousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseiV o de uioV tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh

59

eipen de proV eteron akolouqei moi o de eipen kurie epitreyon moi apelqonti prwton qayai ton patera mou

60

eipen de autw o ihsouV afeV touV nekrouV qayai touV eautwn nekrouV su de apelqwn diaggelle thn basileian tou qeou

61

eipen de kai eteroV akolouqhsw soi kurie prwton de epitreyon moi apotaxasqai toiV eiV ton oikon mou

62

eipen de proV auton o ihsouV oudeiV epibalwn thn ceira autou ep arotron kai blepwn eiV ta opisw euqetoV estin eiV thn basileian tou qeou

Luke 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: