Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Luke 4

Luke

Return to Index

Chapter 5

1

egeneto de en tw ton oclon epikeisqai autw tou akouein ton logon tou qeou kai autoV hn estwV para thn limnhn gennhsaret

2

kai eiden duo ploia estwta para thn limnhn oi de alieiV apobanteV ap autwn apeplunan ta diktua

3

embaV de eiV en twn ploiwn o hn tou simwnoV hrwthsen auton apo thV ghV epanagagein oligon kai kaqisaV edidasken ek tou ploiou touV oclouV

4

wV de epausato lalwn eipen proV ton simwna epanagage eiV to baqoV kai calasate ta diktua umwn eiV agran

5

kai apokriqeiV o simwn eipen autw epistata di olhV thV nuktoV kopiasanteV ouden elabomen epi de tw rhmati sou calasw to diktuon

6

kai touto poihsanteV sunekleisan icquwn plhqoV polu dierrhgnuto de to diktuon autwn

7

kai kateneusan toiV metocoiV toiV en tw eterw ploiw tou elqontaV sullabesqai autoiV kai hlqon kai eplhsan amfotera ta ploia wste buqizesqai auta

8

idwn de simwn petroV prosepesen toiV gonasin tou ihsou legwn exelqe ap emou oti anhr amartwloV eimi kurie

9

qamboV gar periescen auton kai pantaV touV sun autw epi th agra twn icquwn h sunelabon

10

omoiwV de kai iakwbon kai iwannhn uiouV zebedaiou oi hsan koinwnoi tw simwni kai eipen proV ton simwna o ihsouV mh fobou apo tou nun anqrwpouV esh zwgrwn

11

kai katagagonteV ta ploia epi thn ghn afenteV apanta hkolouqhsan autw

12

kai egeneto en tw einai auton en mia twn polewn kai idou anhr plhrhV lepraV kai idwn ton ihsoun peswn epi proswpon edehqh autou legwn kurie ean qelhV dunasai me kaqarisai

13

kai ekteinaV thn ceira hyato autou eipwn qelw kaqarisqhti kai euqewV h lepra aphlqen ap autou

14

kai autoV parhggeilen autw mhdeni eipein alla apelqwn deixon seauton tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou kaqwV prosetaxen mwshV eiV marturion autoiV

15

dihrceto de mallon o logoV peri autou kai sunhrconto ocloi polloi akouein kai qerapeuesqai up autou apo twn asqeneiwn autwn

16

autoV de hn upocwrwn en taiV erhmoiV kai proseucomenoV

17

kai egeneto en mia twn hmerwn kai autoV hn didaskwn kai hsan kaqhmenoi farisaioi kai nomodidaskaloi oi hsan elhluqoteV ek pashV kwmhV thV galilaiaV kai ioudaiaV kai ierousalhm kai dunamiV kuriou hn eiV to iasqai autouV

18

kai idou andreV feronteV epi klinhV anqrwpon oV hn paralelumenoV kai ezhtoun auton eisenegkein kai qeinai enwpion autou

19

kai mh euronteV dia poiaV eisenegkwsin auton dia ton oclon anabanteV epi to dwma dia twn keramwn kaqhkan auton sun tw klinidiw eiV to meson emprosqen tou ihsou

20

kai idwn thn pistin autwn eipen autw anqrwpe afewntai soi ai amartiai sou

21

kai hrxanto dialogizesqai oi grammateiV kai oi farisaioi legonteV tiV estin outoV oV lalei blasfhmiaV tiV dunatai afienai amartiaV ei mh monoV o qeoV

22

epignouV de o ihsouV touV dialogismouV autwn apokriqeiV eipen proV autouV ti dialogizesqe en taiV kardiaiV umwn

23

ti estin eukopwteron eipein afewntai soi ai amartiai sou h eipein egeirai kai peripatei

24

ina de eidhte oti exousian ecei o uioV tou anqrwpou epi thV ghV afienai amartiaV eipen tw paralelumenw soi legw egeirai kai araV to klinidion sou poreuou eiV ton oikon sou

25

kai paracrhma anastaV enwpion autwn araV ef w katekeito aphlqen eiV ton oikon autou doxazwn ton qeon

26

kai ekstasiV elaben apantaV kai edoxazon ton qeon kai eplhsqhsan fobou legonteV oti eidomen paradoxa shmeron

27

kai meta tauta exhlqen kai eqeasato telwnhn onomati leuin kaqhmenon epi to telwnion kai eipen autw akolouqei moi

28

kai katalipwn apanta anastaV hkolouqhsen autw

29

kai epoihsen dochn megalhn o leuiV autw en th oikia autou kai hn ocloV telwnwn poluV kai allwn oi hsan met autwn katakeimenoi

30

kai egogguzon oi grammateiV autwn kai oi farisaioi proV touV maqhtaV autou legonteV diati meta telwnwn kai amartwlwn esqiete kai pinete

31

kai apokriqeiV o ihsouV eipen proV autouV ou creian ecousin oi ugiainonteV iatrou all oi kakwV econteV

32

ouk elhluqa kalesai dikaiouV alla amartwlouV eiV metanoian

33

oi de eipon proV auton diati oi maqhtai iwannou nhsteuousin pukna kai dehseiV poiountai omoiwV kai oi twn farisaiwn oi de soi esqiousin kai pinousin

34

o de eipen proV autouV mh dunasqe touV uiouV tou numfwnoV en w o numfioV met autwn estin poihsai nhsteuein

35

eleusontai de hmerai kai otan aparqh ap autwn o numfioV tote nhsteusousin en ekeinaiV taiV hmeraiV

36

elegen de kai parabolhn proV autouV oti oudeiV epiblhma imatiou kainou epiballei epi imation palaion ei de mhge kai to kainon scizei kai tw palaiw ou sumfwnei epiblhma to apo tou kainou

37

kai oudeiV ballei oinon neon eiV askouV palaiouV ei de mhge rhxei o neoV oinoV touV askouV kai autoV ekcuqhsetai kai oi askoi apolountai

38

alla oinon neon eiV askouV kainouV blhteon kai amfoteroi sunthrountai

39

kai oudeiV piwn palaion euqewV qelei neon legei gar o palaioV crhstoteroV estin

Luke 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: