Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Luke 2

Luke

Return to Index

Chapter 3

1

en etei de pentekaidekatw thV hgemoniaV tiberiou kaisaroV hgemoneuontoV pontiou pilatou thV ioudaiaV kai tetrarcountoV thV galilaiaV hrwdou filippou de tou adelfou autou tetrarcountoV thV itouraiaV kai tracwnitidoV cwraV kai lusaniou thV abilhnhV tetrarcountoV

2

ep arcierewn anna kai kaiafa egeneto rhma qeou epi iwannhn ton tou zacariou uion en th erhmw

3

kai hlqen eiV pasan thn pericwron tou iordanou khrusswn baptisma metanoiaV eiV afesin amartiwn

4

wV gegraptai en biblw logwn hsaiou tou profhtou legontoV fwnh bowntoV en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou

5

pasa faragx plhrwqhsetai kai pan oroV kai bounoV tapeinwqhsetai kai estai ta skolia eiV euqeian kai ai traceiai eiV odouV leiaV

6

kai oyetai pasa sarx to swthrion tou qeou

7

elegen oun toiV ekporeuomenoiV ocloiV baptisqhnai up autou gennhmata ecidnwn tiV upedeixen umin fugein apo thV melloushV orghV

8

poihsate oun karpouV axiouV thV metanoiaV kai mh arxhsqe legein en eautoiV patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeoV ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam

9

hdh de kai h axinh proV thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai

10

kai ephrwtwn auton oi ocloi legonteV ti oun poihsomen

11

apokriqeiV de legei autoiV o ecwn duo citwnaV metadotw tw mh econti kai o ecwn brwmata omoiwV poieitw

12

hlqon de kai telwnai baptisqhnai kai eipon proV auton didaskale ti poihsomen

13

o de eipen proV autouV mhden pleon para to diatetagmenon umin prassete

14

ephrwtwn de auton kai strateuomenoi legonteV kai hmeiV ti poihsomen kai eipen proV autouV mhdena diaseishte mhde sukofanthshte kai arkeisqe toiV oywnioiV umwn

15

prosdokwntoV de tou laou kai dialogizomenwn pantwn en taiV kardiaiV autwn peri tou iwannou mhpote autoV eih o cristoV

16

apekrinato o iwannhV apasin legwn egw men udati baptizw umaV ercetai de o iscuroteroV mou ou ouk eimi ikanoV lusai ton imanta twn upodhmatwn autou autoV umaV baptisei en pneumati agiw kai puri

17

ou to ptuon en th ceiri autou kai diakaqariei thn alwna autou kai sunaxei ton siton eiV thn apoqhkhn autou to de acuron katakausei puri asbestw

18

polla men oun kai etera parakalwn euhggelizeto ton laon

19

o de hrwdhV o tetrarchV elegcomenoV up autou peri hrwdiadoV thV gunaikoV filippou tou adelfou autou kai peri pantwn wn epoihsen ponhrwn o hrwdhV

20

proseqhken kai touto epi pasin kai katekleisen ton iwannhn en th fulakh

21

egeneto de en tw baptisqhnai apanta ton laon kai ihsou baptisqentoV kai proseucomenou anewcqhnai ton ouranon

22

kai katabhnai to pneuma to agion swmatikw eidei wsei peristeran ep auton kai fwnhn ex ouranou genesqai legousan su ei o uioV mou o agaphtoV en soi hudokhsa

23

kai autoV hn o ihsouV wsei etwn triakonta arcomenoV wn wV enomizeto uioV iwshf tou hli

24

tou matqat tou leui tou melci tou ianna tou iwshf

25

tou mattaqiou tou amwV tou naoum tou esli tou naggai

26

tou maaq tou mattaqiou tou semei tou iwshf tou iouda

27

tou iwanna tou rhsa tou zorobabel tou salaqihl tou nhri

28

tou melci tou addi tou kwsam tou elmwdam tou hr

29

tou iwsh tou eliezer tou iwreim tou matqat tou leui

30

tou sumewn tou iouda tou iwshf tou iwnan tou eliakeim

31

tou melea tou mainan tou mattaqa tou naqan tou dabid

32

tou iessai tou wbhd tou booz tou salmwn tou naasswn

33

tou aminadab tou aram tou esrwm tou fareV tou iouda

34

tou iakwb tou isaak tou abraam tou qara tou nacwr

35

tou sarouc tou ragau tou falek tou eber tou sala

36

tou kainan tou arfaxad tou shm tou nwe tou lamec

37

tou maqousala tou enwc tou iared tou malelehl tou kainan

38

tou enwV tou shq tou adam tou qeou

Luke 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: