Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Luke 1

Luke

Return to Index

Chapter 2

1

egeneto de en taiV hmeraiV ekeinaiV exhlqen dogma para kaisaroV augoustou apografesqai pasan thn oikoumenhn

2

auth h apografh prwth egeneto hgemoneuontoV thV suriaV kurhniou

3

kai eporeuonto panteV apografesqai ekastoV eiV thn idian polin

4

anebh de kai iwshf apo thV galilaiaV ek polewV nazaret eiV thn ioudaian eiV polin dabid htiV kaleitai bhqleem dia to einai auton ex oikou kai patriaV dabid

5

apograyasqai sun mariam th memnhsteumenh autw gunaiki oush egkuw

6

egeneto de en tw einai autouV ekei eplhsqhsan ai hmerai tou tekein authn

7

kai eteken ton uion authV ton prwtotokon kai esparganwsen auton kai aneklinen auton en th fatnh dioti ouk hn autoiV topoV en tw katalumati

8

kai poimeneV hsan en th cwra th auth agraulounteV kai fulassonteV fulakaV thV nuktoV epi thn poimnhn autwn

9

kai idou aggeloV kuriou epesth autoiV kai doxa kuriou perielamyen autouV kai efobhqhsan fobon megan

10

kai eipen autoiV o aggeloV mh fobeisqe idou gar euaggelizomai umin caran megalhn htiV estai panti tw law

11

oti etecqh umin shmeron swthr oV estin cristoV kurioV en polei dabid

12

kai touto umin to shmeion eurhsete brefoV esparganwmenon keimenon en th fatnh

13

kai exaifnhV egeneto sun tw aggelw plhqoV stratiaV ouraniou ainountwn ton qeon kai legontwn

14

doxa en uyistoiV qew kai epi ghV eirhnh en anqrwpoiV eudokia

15

kai egeneto wV aphlqon ap autwn eiV ton ouranon oi aggeloi kai oi anqrwpoi oi poimeneV eipon proV allhlouV dielqwmen dh ewV bhqleem kai idwmen to rhma touto to gegonoV o o kurioV egnwrisen hmin

16

kai hlqon speusanteV kai aneuron thn te mariam kai ton iwshf kai to brefoV keimenon en th fatnh

17

idonteV de diegnwrisan peri tou rhmatoV tou lalhqentoV autoiV peri tou paidiou toutou

18

kai panteV oi akousanteV eqaumasan peri twn lalhqentwn upo twn poimenwn proV autouV

19

h de mariam panta sunethrei ta rhmata tauta sumballousa en th kardia authV

20

kai epestreyan oi poimeneV doxazonteV kai ainounteV ton qeon epi pasin oiV hkousan kai eidon kaqwV elalhqh proV autouV

21

kai ote eplhsqhsan hmerai oktw tou peritemein to paidion kai eklhqh to onoma autou ihsouV to klhqen upo tou aggelou pro tou sullhfqhnai auton en th koilia

22

kai ote eplhsqhsan ai hmerai tou kaqarismou autwn kata ton nomon mwsewV anhgagon auton eiV ierosoluma parasthsai tw kuriw

23

kaqwV gegraptai en nomw kuriou oti pan arsen dianoigon mhtran agion tw kuriw klhqhsetai

24

kai tou dounai qusian kata to eirhmenon en nomw kuriou zeugoV trugonwn h duo neossouV peristerwn

25

kai idou hn anqrwpoV en ierousalhm w onoma sumewn kai o anqrwpoV outoV dikaioV kai eulabhV prosdecomenoV paraklhsin tou israhl kai pneuma agion hn ep auton

26

kai hn autw kecrhmatismenon upo tou pneumatoV tou agiou mh idein qanaton prin h idh ton criston kuriou

27

kai hlqen en tw pneumati eiV to ieron kai en tw eisagagein touV goneiV to paidion ihsoun tou poihsai autouV kata to eiqismenon tou nomou peri autou

28

kai autoV edexato auto eiV taV agkalaV autou kai euloghsen ton qeon kai eipen

29

nun apolueiV ton doulon sou despota kata to rhma sou en eirhnh

30

oti eidon oi ofqalmoi mou to swthrion sou

31

o htoimasaV kata proswpon pantwn twn lawn

32

fwV eiV apokaluyin eqnwn kai doxan laou sou israhl

33

kai hn iwshf kai h mhthr autou qaumazonteV epi toiV laloumenoiV peri autou

34

kai euloghsen autouV sumewn kai eipen proV mariam thn mhtera autou idou outoV keitai eiV ptwsin kai anastasin pollwn en tw israhl kai eiV shmeion antilegomenon

35

kai sou de authV thn yuchn dieleusetai romfaia opwV an apokalufqwsin ek pollwn kardiwn dialogismoi

36

kai hn anna profhtiV qugathr fanouhl ek fulhV ashr auth probebhkuia en hmeraiV pollaiV zhsasa eth meta androV epta apo thV parqeniaV authV

37

kai auth chra wV etwn ogdohkontatessarwn h ouk afistato apo tou ierou nhsteiaiV kai dehsesin latreuousa nukta kai hmeran

38

kai auth auth th wra epistasa anqwmologeito tw kuriw kai elalei peri autou pasin toiV prosdecomenoiV lutrwsin en ierousalhm

39

kai wV etelesan apanta ta kata ton nomon kuriou upestreyan eiV thn galilaian eiV thn polin autwn nazaret

40

to de paidion huxanen kai ekrataiouto pneumati plhroumenon sofiaV kai cariV qeou hn ep auto

41

kai eporeuonto oi goneiV autou kat etoV eiV ierousalhm th eorth tou pasca

42

kai ote egeneto etwn dwdeka anabantwn autwn eiV ierosoluma kata to eqoV thV eorthV

43

kai teleiwsantwn taV hmeraV en tw upostrefein autouV upemeinen ihsouV o paiV en ierousalhm kai ouk egnw iwshf kai h mhthr autou

44

nomisanteV de auton en th sunodia einai hlqon hmeraV odon kai anezhtoun auton en toiV suggenesin kai en toiV gnwstoiV

45

kai mh euronteV auton upestreyan eiV ierousalhm zhtounteV auton

46

kai egeneto meq hmeraV treiV euron auton en tw ierw kaqezomenon en mesw twn didaskalwn kai akouonta autwn kai eperwtwnta autouV

47

existanto de panteV oi akouonteV autou epi th sunesei kai taiV apokrisesin autou

48

kai idonteV auton exeplaghsan kai proV auton h mhthr autou eipen teknon ti epoihsaV hmin outwV idou o pathr sou kagw odunwmenoi ezhtoumen se

49

kai eipen proV autouV ti oti ezhteite me ouk hdeite oti en toiV tou patroV mou dei einai me

50

kai autoi ou sunhkan to rhma o elalhsen autoiV

51

kai katebh met autwn kai hlqen eiV nazaret kai hn upotassomenoV autoiV kai h mhthr autou diethrei panta ta rhmata tauta en th kardia authV

52

kai ihsouV proekopten sofia kai hlikia kai cariti para qew kai anqrwpoiV

Luke 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: