Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Mark 13

Mark

Return to Index

Chapter 14

1

hn de to pasca kai ta azuma meta duo hmeraV kai ezhtoun oi arciereiV kai oi grammateiV pwV auton en dolw krathsanteV apokteinwsin

2

elegon de mh en th eorth mhpote qoruboV estai tou laou

3

kai ontoV autou en bhqania en th oikia simwnoV tou leprou katakeimenou autou hlqen gunh ecousa alabastron murou nardou pistikhV polutelouV kai suntriyasa to alabastron kateceen autou kata thV kefalhV

4

hsan de tineV aganaktounteV proV eautouV kai legonteV eiV ti h apwleia auth tou murou gegonen

5

hdunato gar touto praqhnai epanw triakosiwn dhnariwn kai doqhnai toiV ptwcoiV kai enebrimwnto auth

6

o de ihsouV eipen afete authn ti auth kopouV parecete kalon ergon eirgasato eiV eme

7

pantote gar touV ptwcouV ecete meq eautwn kai otan qelhte dunasqe autouV eu poihsai eme de ou pantote ecete

8

o eicen auth epoihsen proelaben murisai mou to swma eiV ton entafiasmon

9

amhn legw umin opou an khrucqh to euaggelion touto eiV olon ton kosmon kai o epoihsen auth lalhqhsetai eiV mnhmosunon authV

10

kai o ioudaV o iskariwthV eiV twn dwdeka aphlqen proV touV arciereiV ina paradw auton autoiV

11

oi de akousanteV ecarhsan kai ephggeilanto autw argurion dounai kai ezhtei pwV eukairwV auton paradw

12

kai th prwth hmera twn azumwn ote to pasca equon legousin autw oi maqhtai autou pou qeleiV apelqonteV etoimaswmen ina faghV to pasca

13

kai apostellei duo twn maqhtwn autou kai legei autoiV upagete eiV thn polin kai apanthsei umin anqrwpoV keramion udatoV bastazwn akolouqhsate autw

14

kai opou ean eiselqh eipate tw oikodespoth oti o didaskaloV legei pou estin to kataluma opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw

15

kai autoV umin deixei anwgeon mega estrwmenon etoimon ekei etoimasate hmin

16

kai exhlqon oi maqhtai autou kai hlqon eiV thn polin kai euron kaqwV eipen autoiV kai htoimasan to pasca

17

kai oyiaV genomenhV ercetai meta twn dwdeka

18

kai anakeimenwn autwn kai esqiontwn eipen o ihsouV amhn legw umin oti eiV ex umwn paradwsei me o esqiwn met emou

19

oi de hrxanto lupeisqai kai legein autw eiV kaq eiV mhti egw kai alloV mhti egw

20

o de apokriqeiV eipen autoiV eiV ek twn dwdeka o embaptomenoV met emou eiV to trublion

21

o men uioV tou anqrwpou upagei kaqwV gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uioV tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpoV ekeinoV

22

kai esqiontwn autwn labwn o ihsouV arton euloghsaV eklasen kai edwken autoiV kai eipen labete fagete touto estin to swma mou

23

kai labwn to pothrion eucaristhsaV edwken autoiV kai epion ex autou panteV

24

kai eipen autoiV touto estin to aima mou to thV kainhV diaqhkhV to peri pollwn ekcunomenon

25

amhn legw umin oti ouketi ou mh piw ek tou gennhmatoV thV ampelou ewV thV hmeraV ekeinhV otan auto pinw kainon en th basileia tou qeou

26

kai umnhsanteV exhlqon eiV to oroV twn elaiwn

27

kai legei autoiV o ihsouV oti panteV skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth oti gegraptai pataxw ton poimena kai diaskorpisqhsetai ta probata

28

alla meta to egerqhnai me proaxw umaV eiV thn galilaian

29

o de petroV efh autw kai ei panteV skandalisqhsontai all ouk egw

30

kai legei autw o ihsouV amhn legw soi oti shmeron en th nukti tauth prin h diV alektora fwnhsai triV aparnhsh me

31

o de ek perissou elegen mallon ean me deh sunapoqanein soi ou mh se aparnhsomai wsautwV de kai panteV elegon

32

kai ercontai eiV cwrion ou to onoma geqshmanh kai legei toiV maqhtaiV autou kaqisate wde ewV proseuxwmai

33

kai paralambanei ton petron kai ton iakwbon kai iwannhn meq eautou kai hrxato ekqambeisqai kai adhmonein

34

kai legei autoiV perilupoV estin h yuch mou ewV qanatou meinate wde kai grhgoreite

35

kai proelqwn mikron epesen epi thV ghV kai proshuceto ina ei dunaton estin parelqh ap autou h wra

36

kai elegen abba o pathr panta dunata soi parenegke to pothrion ap emou touto all ou ti egw qelw alla ti su

37

kai ercetai kai euriskei autouV kaqeudontaV kai legei tw petrw simwn kaqeudeiV ouk iscusaV mian wran grhgorhsai

38

grhgoreite kai proseucesqe ina mh eiselqhte eiV peirasmon to men pneuma proqumon h de sarx asqenhV

39

kai palin apelqwn proshuxato ton auton logon eipwn

40

kai upostreyaV euren autouV palin kaqeudontaV hsan gar oi ofqalmoi autwn bebarhmenoi kai ouk hdeisan ti autw apokriqwsin

41

kai ercetai to triton kai legei autoiV kaqeudete to loipon kai anapauesqe apecei hlqen h wra idou paradidotai o uioV tou anqrwpou eiV taV ceiraV twn amartwlwn

42

egeiresqe agwmen idou o paradidouV me hggiken

43

kai euqewV eti autou lalountoV paraginetai ioudaV eiV wn twn dwdeka kai met autou ocloV poluV meta macairwn kai xulwn para twn arcierewn kai twn grammatewn kai twn presbuterwn

44

dedwkei de o paradidouV auton susshmon autoiV legwn on an filhsw autoV estin krathsate auton kai apagagete asfalwV

45

kai elqwn euqewV proselqwn autw legei rabbi rabbi kai katefilhsen auton

46

oi de epebalon ep auton taV ceiraV autwn kai ekrathsan auton

47

eiV de tiV twn paresthkotwn spasamenoV thn macairan epaisen ton doulon tou arcierewV kai afeilen autou to wtion

48

kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV wV epi lhsthn exhlqete meta macairwn kai xulwn sullabein me

49

kaq hmeran hmhn proV umaV en tw ierw didaskwn kai ouk ekrathsate me all ina plhrwqwsin ai grafai

50

kai afenteV auton panteV efugon

51

kai eiV tiV neaniskoV hkolouqei autw peribeblhmenoV sindona epi gumnou kai kratousin auton oi neaniskoi

52

o de katalipwn thn sindona gumnoV efugen ap autwn

53

kai aphgagon ton ihsoun proV ton arcierea kai sunercontai autw panteV oi arciereiV kai oi presbuteroi kai oi grammateiV

54

kai o petroV apo makroqen hkolouqhsen autw ewV esw eiV thn aulhn tou arcierewV kai hn sugkaqhmenoV meta twn uphretwn kai qermainomenoV proV to fwV

55

oi de arciereiV kai olon to sunedrion ezhtoun kata tou ihsou marturian eiV to qanatwsai auton kai ouc euriskon

56

polloi gar eyeudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk hsan

57

kai tineV anastanteV eyeudomarturoun kat autou legonteV

58

oti hmeiV hkousamen autou legontoV oti egw katalusw ton naon touton ton ceiropoihton kai dia triwn hmerwn allon aceiropoihton oikodomhsw

59

kai oude outwV ish hn h marturia autwn

60

kai anastaV o arciereuV eiV to meson ephrwthsen ton ihsoun legwn ouk apokrinh ouden ti outoi sou katamarturousin

61

o de esiwpa kai ouden apekrinato palin o arciereuV ephrwta auton kai legei autw su ei o cristoV o uioV tou euloghtou

62

o de ihsouV eipen egw eimi kai oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek dexiwn thV dunamewV kai ercomenon meta twn nefelwn tou ouranou

63

o de arciereuV diarrhxaV touV citwnaV autou legei ti eti creian ecomen marturwn

64

hkousate thV blasfhmiaV ti umin fainetai oi de panteV katekrinan auton einai enocon qanatou

65

kai hrxanto tineV emptuein autw kai perikaluptein to proswpon autou kai kolafizein auton kai legein autw profhteuson kai oi uphretai rapismasin auton eballon

66

kai ontoV tou petrou en th aulh katw ercetai mia twn paidiskwn tou arcierewV

67

kai idousa ton petron qermainomenon embleyasa autw legei kai su meta tou nazarhnou ihsou hsqa

68

o de hrnhsato legwn ouk oida oude epistamai ti su legeiV kai exhlqen exw eiV to proaulion kai alektwr efwnhsen

69

kai h paidiskh idousa auton palin hrxato legein toiV paresthkosin oti outoV ex autwn estin

70

o de palin hrneito kai meta mikron palin oi parestwteV elegon tw petrw alhqwV ex autwn ei kai gar galilaioV ei kai h lalia sou omoiazei

71

o de hrxato anaqematizein kai omnuein oti ouk oida ton anqrwpon touton on legete

72

kai ek deuterou alektwr efwnhsen kai anemnhsqh o petroV tou rhmatoV ou eipen autw o ihsouV oti prin alektora fwnhsai diV aparnhsh me triV kai epibalwn eklaien

Mark 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: