Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Mark 8

Mark

Return to Index

Chapter 9

1

kai elegen autoiV amhn legw umin oti eisin tineV twn wde esthkotwn oitineV ou mh geuswntai qanatou ewV an idwsin thn basileian tou qeou elhluquian en dunamei

2

kai meq hmeraV ex paralambanei o ihsouV ton petron kai ton iakwbon kai ton iwannhn kai anaferei autouV eiV oroV uyhlon kat idian monouV kai metemorfwqh emprosqen autwn

3

kai ta imatia autou egeneto stilbonta leuka lian wV ciwn oia gnafeuV epi thV ghV ou dunatai leukanai

4

kai wfqh autoiV hliaV sun mwsei kai hsan sullalounteV tw ihsou

5

kai apokriqeiV o petroV legei tw ihsou rabbi kalon estin hmaV wde einai kai poihswmen skhnaV treiV soi mian kai mwsei mian kai hlia mian

6

ou gar hdei ti lalhsh hsan gar ekfoboi

7

kai egeneto nefelh episkiazousa autoiV kai hlqen fwnh ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o agaphtoV autou akouete

8

kai exapina peribleyamenoi ouketi oudena eidon alla ton ihsoun monon meq eautwn

9

katabainontwn de autwn apo tou orouV diesteilato autoiV ina mhdeni dihghswntai a eidon ei mh otan o uioV tou anqrwpou ek nekrwn anasth

10

kai ton logon ekrathsan proV eautouV suzhtounteV ti estin to ek nekrwn anasthnai

11

kai ephrwtwn auton legonteV oti legousin oi grammateiV oti hlian dei elqein prwton

12

o de apokriqeiV eipen autoiV hliaV men elqwn prwton apokaqista panta kai pwV gegraptai epi ton uion tou anqrwpou ina polla paqh kai exoudenwqh

13

alla legw umin oti kai hliaV elhluqen kai epoihsan autw osa hqelhsan kaqwV gegraptai ep auton

14

kai elqwn proV touV maqhtaV eiden oclon polun peri autouV kai grammateiV suzhtountaV autoiV

15

kai euqewV paV o ocloV idwn auton exeqambhqh kai prostreconteV hspazonto auton

16

kai ephrwthsen touV grammateiV ti suzhteite proV autouV

17

kai apokriqeiV eiV ek tou oclou eipen didaskale hnegka ton uion mou proV se econta pneuma alalon

18

kai opou an auton katalabh rhssei auton kai afrizei kai trizei touV odontaV autou kai xhrainetai kai eipon toiV maqhtaiV sou ina auto ekbalwsin kai ouk iscusan

19

o de apokriqeiV autw legei w genea apistoV ewV pote proV umaV esomai ewV pote anexomai umwn ferete auton proV me

20

kai hnegkan auton proV auton kai idwn auton euqewV to pneuma esparaxen auton kai peswn epi thV ghV ekulieto afrizwn

21

kai ephrwthsen ton patera autou posoV cronoV estin wV touto gegonen autw o de eipen paidioqen

22

kai pollakiV auton kai eiV pur ebalen kai eiV udata ina apolesh auton all ei ti dunasai bohqhson hmin splagcnisqeiV ef hmaV

23

o de ihsouV eipen autw to ei dunasai pisteusai panta dunata tw pisteuonti

24

kai euqewV kraxaV o pathr tou paidiou meta dakruwn elegen pisteuw kurie bohqei mou th apistia

25

idwn de o ihsouV oti episuntrecei ocloV epetimhsen tw pneumati tw akaqartw legwn autw to pneuma to alalon kai kwfon egw soi epitassw exelqe ex autou kai mhketi eiselqhV eiV auton

26

kai kraxan kai polla sparaxan auton exhlqen kai egeneto wsei nekroV wste pollouV legein oti apeqanen

27

o de ihsouV krathsaV auton thV ceiroV hgeiren auton kai anesth

28

kai eiselqonta auton eiV oikon oi maqhtai autou ephrwtwn auton kat idian oti hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto

29

kai eipen autoiV touto to genoV en oudeni dunatai exelqein ei mh en proseuch kai nhsteia

30

kai ekeiqen exelqonteV pareporeuonto dia thV galilaiaV kai ouk hqelen ina tiV gnw

31

edidasken gar touV maqhtaV autou kai elegen autoiV oti o uioV tou anqrwpou paradidotai eiV ceiraV anqrwpwn kai apoktenousin auton kai apoktanqeiV th trith hmera anasthsetai

32

oi de hgnooun to rhma kai efobounto auton eperwthsai

33

kai hlqen eiV kapernaoum kai en th oikia genomenoV ephrwta autouV ti en th odw proV eautouV dielogizesqe

34

oi de esiwpwn proV allhlouV gar dielecqhsan en th odw tiV meizwn

35

kai kaqisaV efwnhsen touV dwdeka kai legei autoiV ei tiV qelei prwtoV einai estai pantwn escatoV kai pantwn diakonoV

36

kai labwn paidion esthsen auto en mesw autwn kai enagkalisamenoV auto eipen autoiV

37

oV ean en twn toioutwn paidiwn dexhtai epi tw onomati mou eme decetai kai oV ean eme dexhtai ouk eme decetai alla ton aposteilanta me

38

apekriqh de autw o iwannhV legwn didaskale eidomen tina tw onomati sou ekballonta daimonia oV ouk akolouqei hmin kai ekwlusamen auton oti ouk akolouqei hmin

39

o de ihsouV eipen mh kwluete auton oudeiV gar estin oV poihsei dunamin epi tw onomati mou kai dunhsetai tacu kakologhsai me

40

oV gar ouk estin kaq umwn uper umwn estin

41

oV gar an potish umaV pothrion udatoV en tw onomati mou oti cristou este amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou

42

kai oV an skandalish ena twn mikrwn twn pisteuontwn eiV eme kalon estin autw mallon ei perikeitai liqoV mulikoV peri ton trachlon autou kai beblhtai eiV thn qalassan

43

kai ean skandalizh se h ceir sou apokoyon authn kalon soi estin kullon eiV thn zwhn eiselqein h taV duo ceiraV econta apelqein eiV thn geennan eiV to pur to asbeston

44

opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

45

kai ean o pouV sou skandalizh se apokoyon auton kalon estin soi eiselqein eiV thn zwhn cwlon h touV duo podaV econta blhqhnai eiV thn geennan eiV to pur to asbeston

46

opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

47

kai ean o ofqalmoV sou skandalizh se ekbale auton kalon soi estin monofqalmon eiselqein eiV thn basileian tou qeou h duo ofqalmouV econta blhqhnai eiV thn geennan tou puroV

48

opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

49

paV gar puri alisqhsetai kai pasa qusia ali alisqhsetai

50

kalon to alaV ean de to alaV analon genhtai en tini auto artusete ecete en eautoiV alaV kai eirhneuete en allhloiV

Mark 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: