Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Mark 5

Mark

Return to Index

Chapter 6

1

kai exhlqen ekeiqen kai hlqen eiV thn patrida autou kai akolouqousin autw oi maqhtai autou

2

kai genomenou sabbatou hrxato en th sunagwgh didaskein kai polloi akouonteV exeplhssonto legonteV poqen toutw tauta kai tiV h sofia h doqeisa autw oti kai dunameiV toiautai dia twn ceirwn autou ginontai

3

ouk outoV estin o tektwn o uioV mariaV adelfoV de iakwbou kai iwsh kai iouda kai simwnoV kai ouk eisin ai adelfai autou wde proV hmaV kai eskandalizonto en autw

4

elegen de autoiV o ihsouV oti ouk estin profhthV atimoV ei mh en th patridi autou kai en toiV suggenesin kai en th oikia autou

5

kai ouk hdunato ekei oudemian dunamin poihsai ei mh oligoiV arrwstoiV epiqeiV taV ceiraV eqerapeusen

6

kai eqaumazen dia thn apistian autwn kai perihgen taV kwmaV kuklw didaskwn

7

kai proskaleitai touV dwdeka kai hrxato autouV apostellein duo duo kai edidou autoiV exousian twn pneumatwn twn akaqartwn

8

kai parhggeilen autoiV ina mhden airwsin eiV odon ei mh rabdon monon mh phran mh arton mh eiV thn zwnhn calkon

9

all upodedemenouV sandalia kai mh endushsqe duo citwnaV

10

kai elegen autoiV opou ean eiselqhte eiV oikian ekei menete ewV an exelqhte ekeiqen

11

kai osoi an mh dexwntai umaV mhde akouswsin umwn ekporeuomenoi ekeiqen ektinaxate ton coun ton upokatw twn podwn umwn eiV marturion autoiV amhn legw umin anektoteron estai sodomoiV h gomorroiV en hmera krisewV h th polei ekeinh

12

kai exelqonteV ekhrusson ina metanohswsin

13

kai daimonia polla exeballon kai hleifon elaiw pollouV arrwstouV kai eqerapeuon

14

kai hkousen o basileuV hrwdhV faneron gar egeneto to onoma autou kai elegen oti iwannhV o baptizwn ek nekrwn hgerqh kai dia touto energousin ai dunameiV en autw

15

alloi elegon oti hliaV estin alloi de elegon oti profhthV estin h wV eiV twn profhtwn

16

akousaV de o hrwdhV eipen oti on egw apekefalisa iwannhn outoV estin autoV hgerqh ek nekrwn

17

autoV gar o hrwdhV aposteilaV ekrathsen ton iwannhn kai edhsen auton en th fulakh dia hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou oti authn egamhsen

18

elegen gar o iwannhV tw hrwdh oti ouk exestin soi ecein thn gunaika tou adelfou sou

19

h de hrwdiaV eneicen autw kai hqelen auton apokteinai kai ouk hdunato

20

o gar hrwdhV efobeito ton iwannhn eidwV auton andra dikaion kai agion kai sunethrei auton kai akousaV autou polla epoiei kai hdewV autou hkouen

21

kai genomenhV hmeraV eukairou ote hrwdhV toiV genesioiV autou deipnon epoiei toiV megistasin autou kai toiV ciliarcoiV kai toiV prwtoiV thV galilaiaV

22

kai eiselqoushV thV qugatroV authV thV hrwdiadoV kai orchsamenhV kai aresashV tw hrwdh kai toiV sunanakeimenoiV eipen o basileuV tw korasiw aithson me o ean qelhV kai dwsw soi

23

kai wmosen auth oti o ean me aithshV dwsw soi ewV hmisouV thV basileiaV mou

24

h de exelqousa eipen th mhtri authV ti aithsomai h de eipen thn kefalhn iwannou tou baptistou

25

kai eiselqousa euqewV meta spoudhV proV ton basilea hthsato legousa qelw ina moi dwV ex authV epi pinaki thn kefalhn iwannou tou baptistou

26

kai perilupoV genomenoV o basileuV dia touV orkouV kai touV sunanakeimenouV ouk hqelhsen authn aqethsai

27

kai euqewV aposteilaV o basileuV spekoulatwra epetaxen enecqhnai thn kefalhn autou

28

o de apelqwn apekefalisen auton en th fulakh kai hnegken thn kefalhn autou epi pinaki kai edwken authn tw korasiw kai to korasion edwken authn th mhtri authV

29

kai akousanteV oi maqhtai autou hlqon kai hran to ptwma autou kai eqhkan auto en tw mnhmeiw

30

kai sunagontai oi apostoloi proV ton ihsoun kai aphggeilan autw panta kai osa epoihsan kai osa edidaxan

31

kai eipen autoiV deute umeiV autoi kat idian eiV erhmon topon kai anapauesqe oligon hsan gar oi ercomenoi kai oi upagonteV polloi kai oude fagein hukairoun

32

kai aphlqon eiV erhmon topon tw ploiw kat idian

33

kai eidon autouV upagontaV oi ocloi kai epegnwsan auton polloi kai pezh apo paswn twn polewn sunedramon ekei kai prohlqon autouV kai sunhlqon proV auton

34

kai exelqwn eiden o ihsouV polun oclon kai esplagcnisqh ep autoiV oti hsan wV probata mh econta poimena kai hrxato didaskein autouV polla

35

kai hdh wraV pollhV genomenhV proselqonteV autw oi maqhtai autou legousin oti erhmoV estin o topoV kai hdh wra pollh

36

apoluson autouV ina apelqonteV eiV touV kuklw agrouV kai kwmaV agoraswsin eautoiV artouV ti gar fagwsin ouk ecousin

37

o de apokriqeiV eipen autoiV dote autoiV umeiV fagein kai legousin autw apelqonteV agoraswmen diakosiwn dhnariwn artouV kai dwmen autoiV fagein

38

o de legei autoiV posouV artouV ecete upagete kai idete kai gnonteV legousin pente kai duo icquaV

39

kai epetaxen autoiV anaklinai pantaV sumposia sumposia epi tw clwrw cortw

40

kai anepeson prasiai prasiai ana ekaton kai ana penthkonta

41

kai labwn touV pente artouV kai touV duo icquaV anableyaV eiV ton ouranon euloghsen kai kateklasen touV artouV kai edidou toiV maqhtaiV autou ina paraqwsin autoiV kai touV duo icquaV emerisen pasin

42

kai efagon panteV kai ecortasqhsan

43

kai hran klasmatwn dwdeka kofinouV plhreiV kai apo twn icquwn

44

kai hsan oi fagonteV touV artouV wsei pentakiscilioi andreV

45

kai euqewV hnagkasen touV maqhtaV autou embhnai eiV to ploion kai proagein eiV to peran proV bhqsaidan ewV autoV apolush ton oclon

46

kai apotaxamenoV autoiV aphlqen eiV to oroV proseuxasqai

47

kai oyiaV genomenhV hn to ploion en mesw thV qalasshV kai autoV monoV epi thV ghV

48

kai eiden autouV basanizomenouV en tw elaunein hn gar o anemoV enantioV autoiV kai peri tetarthn fulakhn thV nuktoV ercetai proV autouV peripatwn epi thV qalasshV kai hqelen parelqein autouV

49

oi de idonteV auton peripatounta epi thV qalasshV edoxan fantasma einai kai anekraxan

50

panteV gar auton eidon kai etaracqhsan kai euqewV elalhsen met autwn kai legei autoiV qarseite egw eimi mh fobeisqe

51

kai anebh proV autouV eiV to ploion kai ekopasen o anemoV kai lian ek perissou en eautoiV existanto kai eqaumazon

52

ou gar sunhkan epi toiV artoiV hn gar h kardia autwn pepwrwmenh

53

kai diaperasanteV hlqon epi thn ghn genhsaret kai proswrmisqhsan

54

kai exelqontwn autwn ek tou ploiou euqewV epignonteV auton

55

peridramonteV olhn thn pericwron ekeinhn hrxanto epi toiV krabbatoiV touV kakwV econtaV periferein opou hkouon oti ekei estin

56

kai opou an eiseporeueto eiV kwmaV h poleiV h agrouV en taiV agoraiV etiqoun touV asqenountaV kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou aywntai kai osoi an hptonto autou eswzonto

Mark 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: