Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Mark 4

Mark

Return to Index

Chapter 5

1

kai hlqon eiV to peran thV qalasshV eiV thn cwran twn gadarhnwn

2

kai exelqonti autw ek tou ploiou euqewV aphnthsen autw ek twn mnhmeiwn anqrwpoV en pneumati akaqartw

3

oV thn katoikhsin eicen en toiV mnhmeioiV kai oute alusesin oudeiV hdunato auton dhsai

4

dia to auton pollakiV pedaiV kai alusesin dedesqai kai diespasqai up autou taV aluseiV kai taV pedaV suntetrifqai kai oudeiV auton iscuen damasai

5

kai diapantoV nuktoV kai hmeraV en toiV oresin kai en toiV mnhmasin hn krazwn kai katakoptwn eauton liqoiV

6

idwn de ton ihsoun apo makroqen edramen kai prosekunhsen autw

7

kai kraxaV fwnh megalh eipen ti emoi kai soi ihsou uie tou qeou tou uyistou orkizw se ton qeon mh me basanishV

8

elegen gar autw exelqe to pneuma to akaqarton ek tou anqrwpou

9

kai ephrwta auton ti soi onoma kai apekriqh legwn legewn onoma moi oti polloi esmen

10

kai parekalei auton polla ina mh autouV aposteilh exw thV cwraV

11

hn de ekei proV ta orh agelh coirwn megalh boskomenh

12

kai parekalesan auton panteV oi daimoneV legonteV pemyon hmaV eiV touV coirouV ina eiV autouV eiselqwmen

13

kai epetreyen autoiV euqewV o ihsouV kai exelqonta ta pneumata ta akaqarta eishlqon eiV touV coirouV kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eiV thn qalassan hsan de wV discilioi kai epnigonto en th qalassh

14

oi de boskonteV touV coirouV efugon kai anhggeilan eiV thn polin kai eiV touV agrouV kai exhlqon idein ti estin to gegonoV

15

kai ercontai proV ton ihsoun kai qewrousin ton daimonizomenon kaqhmenon kai imatismenon kai swfronounta ton eschkota ton legewna kai efobhqhsan

16

kai dihghsanto autoiV oi idonteV pwV egeneto tw daimonizomenw kai peri twn coirwn

17

kai hrxanto parakalein auton apelqein apo twn oriwn autwn

18

kai embantoV autou eiV to ploion parekalei auton o daimonisqeiV ina h met autou

19

o de ihsouV ouk afhken auton alla legei autw upage eiV ton oikon sou proV touV souV kai anaggeilon autoiV osa soi o kurioV epoihsen kai hlehsen se

20

kai aphlqen kai hrxato khrussein en th dekapolei osa epoihsen autw o ihsouV kai panteV eqaumazon

21

kai diaperasantoV tou ihsou en tw ploiw palin eiV to peran sunhcqh ocloV poluV ep auton kai hn para thn qalassan

22

kai idou ercetai eiV twn arcisunagwgwn onomati iaeiroV kai idwn auton piptei proV touV podaV autou

23

kai parekalei auton polla legwn oti to qugatrion mou escatwV ecei ina elqwn epiqhV auth taV ceiraV opwV swqh kai zhsetai

24

kai aphlqen met autou kai hkolouqei autw ocloV poluV kai suneqlibon auton

25

kai gunh tiV ousa en rusei aimatoV eth dwdeka

26

kai polla paqousa upo pollwn iatrwn kai dapanhsasa ta par eauthV panta kai mhden wfelhqeisa alla mallon eiV to ceiron elqousa

27

akousasa peri tou ihsou elqousa en tw oclw opisqen hyato tou imatiou autou

28

elegen gar oti kan twn imatiwn autou aywmai swqhsomai

29

kai euqewV exhranqh h phgh tou aimatoV authV kai egnw tw swmati oti iatai apo thV mastigoV

30

kai euqewV o ihsouV epignouV en eautw thn ex autou dunamin exelqousan epistrafeiV en tw oclw elegen tiV mou hyato twn imatiwn

31

kai elegon autw oi maqhtai autou blepeiV ton oclon sunqlibonta se kai legeiV tiV mou hyato

32

kai perieblepeto idein thn touto poihsasan

33

h de gunh fobhqeisa kai tremousa eiduia o gegonen ep auth hlqen kai prosepesen autw kai eipen autw pasan thn alhqeian

34

o de eipen auth qugater h pistiV sou seswken se upage eiV eirhnhn kai isqi ugihV apo thV mastigoV sou

35

eti autou lalountoV ercontai apo tou arcisunagwgou legonteV oti h qugathr sou apeqanen ti eti skulleiV ton didaskalon

36

o de ihsouV euqewV akousaV ton logon laloumenon legei tw arcisunagwgw mh fobou monon pisteue

37

kai ouk afhken oudena autw sunakolouqhsai ei mh petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon iakwbou

38

kai ercetai eiV ton oikon tou arcisunagwgou kai qewrei qorubon klaiontaV kai alalazontaV polla

39

kai eiselqwn legei autoiV ti qorubeisqe kai klaiete to paidion ouk apeqanen alla kaqeudei

40

kai kategelwn autou o de ekbalwn apantaV paralambanei ton patera tou paidiou kai thn mhtera kai touV met autou kai eisporeuetai opou hn to paidion anakeimenon

41

kai krathsaV thV ceiroV tou paidiou legei auth taliqa koumi o estin meqermhneuomenon to korasion soi legw egeirai

42

kai euqewV anesth to korasion kai periepatei hn gar etwn dwdeka kai exesthsan ekstasei megalh

43

kai diesteilato autoiV polla ina mhdeiV gnw touto kai eipen doqhnai auth fagein

Mark 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: