Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Mark 3

Mark

Return to Index

Chapter 4

1

kai palin hrxato didaskein para thn qalassan kai sunhcqh proV auton ocloV poluV wste auton embanta eiV to ploion kaqhsqai en th qalassh kai paV o ocloV proV thn qalassan epi thV ghV hn

2

kai edidasken autouV en parabolaiV polla kai elegen autoiV en th didach autou

3

akouete idou exhlqen o speirwn tou speirai

4

kai egeneto en tw speirein o men epesen para thn odon kai hlqen ta peteina tou ouranou kai katefagen auto

5

allo de epesen epi to petrwdeV opou ouk eicen ghn pollhn kai euqewV exaneteilen dia to mh ecein baqoV ghV

6

hliou de anateilantoV ekaumatisqh kai dia to mh ecein rizan exhranqh

7

kai allo epesen eiV taV akanqaV kai anebhsan ai akanqai kai sunepnixan auto kai karpon ouk edwken

8

kai allo epesen eiV thn ghn thn kalhn kai edidou karpon anabainonta kai auxanonta kai eferen en triakonta kai en exhkonta kai en ekaton

9

kai elegen autoiV o ecwn wta akouein akouetw

10

ote de egeneto katamonaV hrwthsan auton oi peri auton sun toiV dwdeka thn parabolhn

11

kai elegen autoiV umin dedotai gnwnai to musthrion thV basileiaV tou qeou ekeinoiV de toiV exw en parabolaiV ta panta ginetai

12

ina bleponteV blepwsin kai mh idwsin kai akouonteV akouwsin kai mh suniwsin mhpote epistreywsin kai afeqh autoiV ta amarthmata

13

kai legei autoiV ouk oidate thn parabolhn tauthn kai pwV pasaV taV parabolaV gnwsesqe

14

o speirwn ton logon speirei

15

outoi de eisin oi para thn odon opou speiretai o logoV kai otan akouswsin euqewV ercetai o satanaV kai airei ton logon ton esparmenon en taiV kardiaiV autwn

16

kai outoi eisin omoiwV oi epi ta petrwdh speiromenoi oi otan akouswsin ton logon euqewV meta caraV lambanousin auton

17

kai ouk ecousin rizan en eautoiV alla proskairoi eisin eita genomenhV qliyewV h diwgmou dia ton logon euqewV skandalizontai

18

kai outoi eisin oi eiV taV akanqaV speiromenoi outoi eisin oi ton logon akouonteV

19

kai ai merimnai tou aiwnoV toutou kai h apath tou ploutou kai ai peri ta loipa epiqumiai eisporeuomenai sumpnigousin ton logon kai akarpoV ginetai

20

kai outoi eisin oi epi thn ghn thn kalhn sparenteV oitineV akouousin ton logon kai paradecontai kai karpoforousin en triakonta kai en exhkonta kai en ekaton

21

kai elegen autoiV mhti o lucnoV ercetai ina upo ton modion teqh h upo thn klinhn ouc ina epi thn lucnian epiteqh

22

ou gar estin ti krupton o ean mh fanerwqh oude egeneto apokrufon all ina eiV faneron elqh

23

ei tiV ecei wta akouein akouetw

24

kai elegen autoiV blepete ti akouete en w metrw metreite metrhqhsetai umin kai prosteqhsetai umin toiV akouousin

25

oV gar an ech doqhsetai autw kai oV ouk ecei kai o ecei arqhsetai ap autou

26

kai elegen outwV estin h basileia tou qeou wV ean anqrwpoV balh ton sporon epi thV ghV

27

kai kaqeudh kai egeirhtai nukta kai hmeran kai o sporoV blastanh kai mhkunhtai wV ouk oiden autoV

28

automath gar h gh karpoforei prwton corton eita stacun eita plhrh siton en tw stacui

29

otan de paradw o karpoV euqewV apostellei to drepanon oti paresthken o qerismoV

30

kai elegen tini omoiwswmen thn basileian tou qeou h en poia parabolh parabalwmen authn

31

wV kokkw sinapewV oV otan sparh epi thV ghV mikroteroV pantwn twn spermatwn estin twn epi thV ghV

32

kai otan sparh anabainei kai ginetai pantwn twn lacanwn meizwn kai poiei kladouV megalouV wste dunasqai upo thn skian autou ta peteina tou ouranou kataskhnoun

33

kai toiautaiV parabolaiV pollaiV elalei autoiV ton logon kaqwV hdunanto akouein

34

cwriV de parabolhV ouk elalei autoiV kat idian de toiV maqhtaiV autou epeluen panta

35

kai legei autoiV en ekeinh th hmera oyiaV genomenhV dielqwmen eiV to peran

36

kai afenteV ton oclon paralambanousin auton wV hn en tw ploiw kai alla de ploiaria hn met autou

37

kai ginetai lailay anemou megalh ta de kumata epeballen eiV to ploion wste auto hdh gemizesqai

38

kai hn autoV epi th prumnh epi to proskefalaion kaqeudwn kai diegeirousin auton kai legousin autw didaskale ou melei soi oti apollumeqa

39

kai diegerqeiV epetimhsen tw anemw kai eipen th qalassh siwpa pefimwso kai ekopasen o anemoV kai egeneto galhnh megalh

40

kai eipen autoiV ti deiloi este outwV pwV ouk ecete pistin

41

kai efobhqhsan fobon megan kai elegon proV allhlouV tiV ara outoV estin oti kai o anemoV kai h qalassa upakouousin autw

Mark 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: