Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Matthew 23

Matthew

Return to Index

Chapter 24

1

kai exelqwn o ihsouV eporeueto apo tou ierou kai proshlqon oi maqhtai autou epideixai autw taV oikodomaV tou ierou

2

o de ihsouV eipen autoiV ou blepete panta tauta amhn legw umin ou mh afeqh wde liqoV epi liqon oV ou mh kataluqhsetai

3

kaqhmenou de autou epi tou orouV twn elaiwn proshlqon autw oi maqhtai kat idian legonteV eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion thV shV parousiaV kai thV sunteleiaV tou aiwnoV

4

kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV blepete mh tiV umaV planhsh

5

polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonteV egw eimi o cristoV kai pollouV planhsousin

6

mellhsete de akouein polemouV kai akoaV polemwn orate mh qroeisqe dei gar panta genesqai all oupw estin to teloV

7

egerqhsetai gar eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai loimoi kai seismoi kata topouV

8

panta de tauta arch wdinwn

9

tote paradwsousin umaV eiV qliyin kai apoktenousin umaV kai esesqe misoumenoi upo pantwn twn eqnwn dia to onoma mou

10

kai tote skandalisqhsontai polloi kai allhlouV paradwsousin kai mishsousin allhlouV

11

kai polloi yeudoprofhtai egerqhsontai kai planhsousin pollouV

12

kai dia to plhqunqhnai thn anomian yughsetai h agaph twn pollwn

13

o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

14

kai khrucqhsetai touto to euaggelion thV basileiaV en olh th oikoumenh eiV marturion pasin toiV eqnesin kai tote hxei to teloV

15

otan oun idhte to bdelugma thV erhmwsewV to rhqen dia danihl tou profhtou estoV en topw agiw o anaginwskwn noeitw

16

tote oi en th ioudaia feugetwsan epi ta orh

17

o epi tou dwmatoV mh katabainetw arai ti ek thV oikiaV autou

18

kai o en tw agrw mh epistreyatw opisw arai ta imatia autou

19

ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV

20

proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnoV mhde en sabbatw

21

estai gar tote qliyiV megalh oia ou gegonen ap archV kosmou ewV tou nun oud ou mh genhtai

22

kai ei mh ekolobwqhsan ai hmerai ekeinai ouk an eswqh pasa sarx dia de touV eklektouV kolobwqhsontai ai hmerai ekeinai

23

tote ean tiV umin eiph idou wde o cristoV h wde mh pisteushte

24

egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia megala kai terata wste planhsai ei dunaton kai touV eklektouV

25

idou proeirhka umin

26

ean oun eipwsin umin idou en th erhmw estin mh exelqhte idou en toiV tameioiV mh pisteushte

27

wsper gar h astraph exercetai apo anatolwn kai fainetai ewV dusmwn outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou

28

opou gar ean h to ptwma ekei sunacqhsontai oi aetoi

29

euqewV de meta thn qliyin twn hmerwn ekeinwn o hlioV skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV kai oi astereV pesountai apo tou ouranou kai ai dunameiV twn ouranwn saleuqhsontai

30

kai tote fanhsetai to shmeion tou uiou tou anqrwpou en tw ouranw kai tote koyontai pasai ai fulai thV ghV kai oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou meta dunamewV kai doxhV pollhV

31

kai apostelei touV aggelouV autou meta salpiggoV fwnhV megalhV kai episunaxousin touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn ap akrwn ouranwn ewV akrwn autwn

32

apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan hdh o kladoV authV genhtai apaloV kai ta fulla ekfuh ginwskete oti egguV to qeroV

33

outwV kai umeiV otan idhte panta tauta ginwskete oti egguV estin epi quraiV

34

amhn legw umin ou mh parelqh h genea auth ewV an panta tauta genhtai

35

o ouranoV kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin

36

peri de thV hmeraV ekeinhV kai thV wraV oudeiV oiden oude oi aggeloi twn ouranwn ei mh o pathr mou monoV

37

wsper de ai hmerai tou nwe outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou

38

wsper gar hsan en taiV hmeraiV taiV pro tou kataklusmou trwgonteV kai pinonteV gamounteV kai ekgamizonteV acri hV hmeraV eishlqen nwe eiV thn kibwton

39

kai ouk egnwsan ewV hlqen o kataklusmoV kai hren apantaV outwV estai kai h parousia tou uiou tou anqrwpou

40

tote duo esontai en tw agrw o eiV paralambanetai kai o eiV afietai

41

duo alhqousai en tw mulwni mia paralambanetai kai mia afietai

42

grhgoreite oun oti ouk oidate poia wra o kurioV umwn ercetai

43

ekeino de ginwskete oti ei hdei o oikodespothV poia fulakh o klepthV ercetai egrhgorhsen an kai ouk an eiasen diorughnai thn oikian autou

44

dia touto kai umeiV ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite o uioV tou anqrwpou ercetai

45

tiV ara estin o pistoV douloV kai fronimoV on katesthsen o kurioV autou epi thV qerapeiaV autou tou didonai autoiV thn trofhn en kairw

46

makarioV o douloV ekeinoV on elqwn o kurioV autou eurhsei poiounta outwV

47

amhn legw umin oti epi pasin toiV uparcousin autou katasthsei auton

48

ean de eiph o kakoV douloV ekeinoV en th kardia autou cronizei o kurioV mou elqein

49

kai arxhtai tuptein touV sundoulouV esqiein de kai pinein meta twn mequontwn

50

hxei o kurioV tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei

51

kai dicotomhsei auton kai to meroV autou meta twn upokritwn qhsei ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

Matthew 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: