Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Matthew 22

Matthew

Return to Index

Chapter 23

1

tote o ihsouV elalhsen toiV ocloiV kai toiV maqhtaiV autou

2

legwn epi thV mwsewV kaqedraV ekaqisan oi grammateiV kai oi farisaioi

3

panta oun osa an eipwsin umin threin threite kai poieite kata de ta erga autwn mh poieite legousin gar kai ou poiousin

4

desmeuousin gar fortia barea kai dusbastakta kai epitiqeasin epi touV wmouV twn anqrwpwn tw de daktulw autwn ou qelousin kinhsai auta

5

panta de ta erga autwn poiousin proV to qeaqhnai toiV anqrwpoiV platunousin de ta fulakthria autwn kai megalunousin ta kraspeda twn imatiwn autwn

6

filousin te thn prwtoklisian en toiV deipnoiV kai taV prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV

7

kai touV aspasmouV en taiV agoraiV kai kaleisqai upo twn anqrwpwn rabbi rabbi

8

umeiV de mh klhqhte rabbi eiV gar estin umwn o kaqhghthV o cristoV panteV de umeiV adelfoi este

9

kai patera mh kaleshte umwn epi thV ghV eiV gar estin o pathr umwn o en toiV ouranoiV

10

mhde klhqhte kaqhghtai eiV gar umwn estin o kaqhghthV o cristoV

11

o de meizwn umwn estai umwn diakonoV

12

ostiV de uywsei eauton tapeinwqhsetai kai ostiV tapeinwsei eauton uywqhsetai

13

ouai de umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti katesqiete taV oikiaV twn chrwn kai profasei makra proseucomenoi dia touto lhyesqe perissoteron krima

14

ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti kleiete thn basileian twn ouranwn emprosqen twn anqrwpwn umeiV gar ouk eisercesqe oude touV eisercomenouV afiete eiselqein

15

ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti periagete thn qalassan kai thn xhran poihsai ena proshluton kai otan genhtai poieite auton uion geennhV diploteron umwn

16

ouai umin odhgoi tufloi oi legonteV oV an omosh en tw naw ouden estin oV d an omosh en tw crusw tou naou ofeilei

17

mwroi kai tufloi tiV gar meizwn estin o crusoV h o naoV o agiazwn ton cruson

18

kai oV ean omosh en tw qusiasthriw ouden estin oV d an omosh en tw dwrw tw epanw autou ofeilei

19

mwroi kai tufloi ti gar meizon to dwron h to qusiasthrion to agiazon to dwron

20

o oun omosaV en tw qusiasthriw omnuei en autw kai en pasin toiV epanw autou

21

kai o omosaV en tw naw omnuei en autw kai en tw katoikounti auton

22

kai o omosaV en tw ouranw omnuei en tw qronw tou qeou kai en tw kaqhmenw epanw autou

23

ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti apodekatoute to hduosmon kai to anhqon kai to kuminon kai afhkate ta barutera tou nomou thn krisin kai ton eleon kai thn pistin tauta edei poihsai kakeina mh afienai

24

odhgoi tufloi oi diulizonteV ton kwnwpa thn de kamhlon katapinonteV

25

ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti kaqarizete to exwqen tou pothriou kai thV paroyidoV eswqen de gemousin ex arpaghV kai akrasiaV

26

farisaie tufle kaqarison prwton to entoV tou pothriou kai thV paroyidoV ina genhtai kai to ektoV autwn kaqaron

27

ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti paromoiazete tafoiV kekoniamenoiV oitineV exwqen men fainontai wraioi eswqen de gemousin ostewn nekrwn kai pashV akaqarsiaV

28

outwV kai umeiV exwqen men fainesqe toiV anqrwpoiV dikaioi eswqen de mestoi este upokrisewV kai anomiaV

29

ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti oikodomeite touV tafouV twn profhtwn kai kosmeite ta mnhmeia twn dikaiwn

30

kai legete ei hmen en taiV hmeraiV twn paterwn hmwn ouk an hmen koinwnoi autwn en tw aimati twn profhtwn

31

wste martureite eautoiV oti uioi este twn foneusantwn touV profhtaV

32

kai umeiV plhrwsate to metron twn paterwn umwn

33

ofeiV gennhmata ecidnwn pwV fughte apo thV krisewV thV geennhV

34

dia touto idou egw apostellw proV umaV profhtaV kai sofouV kai grammateiV kai ex autwn apokteneite kai staurwsete kai ex autwn mastigwsete en taiV sunagwgaiV umwn kai diwxete apo polewV eiV polin

35

opwV elqh ef umaV pan aima dikaion ekcunomenon epi thV ghV apo tou aimatoV abel tou dikaiou ewV tou aimatoV zacariou uiou baraciou on efoneusate metaxu tou naou kai tou qusiasthriou

36

amhn legw umin hxei tauta panta epi thn genean tauthn

37

ierousalhm ierousalhm h apokteinousa touV profhtaV kai liqobolousa touV apestalmenouV proV authn posakiV hqelhsa episunagagein ta tekna sou on tropon episunagei orniV ta nossia eauthV upo taV pterugaV kai ouk hqelhsate

38

idou afietai umin o oikoV umwn erhmoV

39

legw gar umin ou mh me idhte ap arti ewV an eiphte euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou

Matthew 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: