Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Matthew 17

Matthew

Return to Index

Chapter 18

1

en ekeinh th wra proshlqon oi maqhtai tw ihsou legonteV tiV ara meizwn estin en th basileia twn ouranwn

2

kai proskalesamenoV o ihsouV paidion esthsen auto en mesw autwn

3

kai eipen amhn legw umin ean mh strafhte kai genhsqe wV ta paidia ou mh eiselqhte eiV thn basileian twn ouranwn

4

ostiV oun tapeinwsh eauton wV to paidion touto outoV estin o meizwn en th basileia twn ouranwn

5

kai oV ean dexhtai paidion toiouton en epi tw onomati mou eme decetai

6

oV d an skandalish ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn eiV eme sumferei autw ina kremasqh muloV onikoV epi ton trachlon autou kai katapontisqh en tw pelagei thV qalasshV

7

ouai tw kosmw apo twn skandalwn anagkh gar estin elqein ta skandala plhn ouai tw anqrwpw ekeinw di ou to skandalon ercetai

8

ei de h ceir sou h o pouV sou skandalizei se ekkoyon auta kai bale apo sou kalon soi estin eiselqein eiV thn zwhn cwlon h kullon h duo ceiraV h duo podaV econta blhqhnai eiV to pur to aiwnion

9

kai ei o ofqalmoV sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monofqalmon eiV thn zwhn eiselqein h duo ofqalmouV econta blhqhnai eiV thn geennan tou puroV

10

orate mh katafronhshte enoV twn mikrwn toutwn legw gar umin oti oi aggeloi autwn en ouranoiV dia pantoV blepousin to proswpon tou patroV mou tou en ouranoiV

11

hlqen gar o uioV tou anqrwpou swsai to apolwloV

12

ti umin dokei ean genhtai tini anqrwpw ekaton probata kai planhqh en ex autwn ouci afeiV ta ennenhkontaennea epi ta orh poreuqeiV zhtei to planwmenon

13

kai ean genhtai eurein auto amhn legw umin oti cairei ep autw mallon h epi toiV ennenhkontaennea toiV mh peplanhmenoiV

14

outwV ouk estin qelhma emprosqen tou patroV umwn tou en ouranoiV ina apolhtai eiV twn mikrwn toutwn

15

ean de amarthsh eiV se o adelfoV sou upage kai elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akoush ekerdhsaV ton adelfon sou

16

ean de mh akoush paralabe meta sou eti ena h duo ina epi stomatoV duo marturwn h triwn staqh pan rhma

17

ean de parakoush autwn eipe th ekklhsia ean de kai thV ekklhsiaV parakoush estw soi wsper o eqnikoV kai o telwnhV

18

amhn legw umin osa ean dhshte epi thV ghV estai dedemena en tw ouranw kai osa ean lushte epi thV ghV estai lelumena en tw ouranw

19

palin legw umin oti ean duo umwn sumfwnhswsin epi thV ghV peri pantoV pragmatoV ou ean aithswntai genhsetai autoiV para tou patroV mou tou en ouranoiV

20

ou gar eisin duo h treiV sunhgmenoi eiV to emon onoma ekei eimi en mesw autwn

21

tote proselqwn autw o petroV eipen kurie posakiV amarthsei eiV eme o adelfoV mou kai afhsw autw ewV eptakiV

22

legei autw o ihsouV ou legw soi ewV eptakiV all ewV ebdomhkontakiV epta

23

dia touto wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei oV hqelhsen sunarai logon meta twn doulwn autou

24

arxamenou de autou sunairein proshnecqh autw eiV ofeilethV muriwn talantwn

25

mh econtoV de autou apodounai ekeleusen auton o kurioV autou praqhnai kai thn gunaika autou kai ta tekna kai panta osa eicen kai apodoqhnai

26

peswn oun o douloV prosekunei autw legwn kurie makroqumhson ep emoi kai panta soi apodwsw

27

splagcnisqeiV de o kurioV tou doulou ekeinou apelusen auton kai to daneion afhken autw

28

exelqwn de o douloV ekeinoV euren ena twn sundoulwn autou oV wfeilen autw ekaton dhnaria kai krathsaV auton epnigen legwn apodoV moi o ti ofeileiV

29

peswn oun o sundouloV autou eiV touV podaV autou parekalei auton legwn makroqumhson ep emoi kai panta apodwsw soi

30

o de ouk hqelen alla apelqwn ebalen auton eiV fulakhn ewV ou apodw to ofeilomenon

31

idonteV de oi sundouloi autou ta genomena eluphqhsan sfodra kai elqonteV diesafhsan tw kuriw autwn panta ta genomena

32

tote proskalesamenoV auton o kurioV autou legei autw doule ponhre pasan thn ofeilhn ekeinhn afhka soi epei parekalesaV me

33

ouk edei kai se elehsai ton sundoulon sou wV kai egw se hlehsa

34

kai orgisqeiV o kurioV autou paredwken auton toiV basanistaiV ewV ou apodw pan to ofeilomenon autw

35

outwV kai o pathr mou o epouranioV poihsei umin ean mh afhte ekastoV tw adelfw autou apo twn kardiwn umwn ta paraptwmata autwn

Matthew 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: