Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Matthew 16

Matthew

Return to Index

Chapter 17

1

kai meq hmeraV ex paralambanei o ihsouV ton petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon autou kai anaferei autouV eiV oroV uyhlon kat idian

2

kai metemorfwqh emprosqen autwn kai elamyen to proswpon autou wV o hlioV ta de imatia autou egeneto leuka wV to fwV

3

kai idou wfqhsan autoiV mwshV kai hliaV met autou sullalounteV

4

apokriqeiV de o petroV eipen tw ihsou kurie kalon estin hmaV wde einai ei qeleiV poihswmen wde treiV skhnaV soi mian kai mwsh mian kai mian hlia

5

eti autou lalountoV idou nefelh fwteinh epeskiasen autouV kai idou fwnh ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o agaphtoV en w eudokhsa autou akouete

6

kai akousanteV oi maqhtai epeson epi proswpon autwn kai efobhqhsan sfodra

7

kai proselqwn o ihsouV hyato autwn kai eipen egerqhte kai mh fobeisqe

8

eparanteV de touV ofqalmouV autwn oudena eidon ei mh ton ihsoun monon

9

kai katabainontwn autwn apo tou orouV eneteilato autoiV o ihsouV legwn mhdeni eiphte to orama ewV ou o uioV tou anqrwpou ek nekrwn anasth

10

kai ephrwthsan auton oi maqhtai autou legonteV ti oun oi grammateiV legousin oti hlian dei elqein prwton

11

o de ihsouV apokriqeiV eipen autoiV hliaV men ercetai prwton kai apokatasthsei panta

12

legw de umin oti hliaV hdh hlqen kai ouk epegnwsan auton all epoihsan en autw osa hqelhsan outwV kai o uioV tou anqrwpou mellei pascein up autwn

13

tote sunhkan oi maqhtai oti peri iwannou tou baptistou eipen autoiV

14

kai elqontwn autwn proV ton oclon proshlqen autw anqrwpoV gonupetwn autw

15

kai legwn kurie elehson mou ton uion oti selhniazetai kai kakwV pascei pollakiV gar piptei eiV to pur kai pollakiV eiV to udwr

16

kai proshnegka auton toiV maqhtaiV sou kai ouk hdunhqhsan auton qerapeusai

17

apokriqeiV de o ihsouV eipen w genea apistoV kai diestrammenh ewV pote esomai meq umwn ewV pote anexomai umwn ferete moi auton wde

18

kai epetimhsen autw o ihsouV kai exhlqen ap autou to daimonion kai eqerapeuqh o paiV apo thV wraV ekeinhV

19

tote proselqonteV oi maqhtai tw ihsou kat idian eipon diati hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto

20

o de ihsouV eipen autoiV dia thn apistian umwn amhn gar legw umin ean echte pistin wV kokkon sinapewV ereite tw orei toutw metabhqi enteuqen ekei kai metabhsetai kai ouden adunathsei umin

21

touto de to genoV ouk ekporeuetai ei mh en proseuch kai nhsteia

22

anastrefomenwn de autwn en th galilaia eipen autoiV o ihsouV mellei o uioV tou anqrwpou paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn

23

kai apoktenousin auton kai th trith hmera egerqhsetai kai eluphqhsan sfodra

24

elqontwn de autwn eiV kapernaoum proshlqon oi ta didracma lambanonteV tw petrw kai eipon o didaskaloV umwn ou telei ta didracma

25

legei nai kai ote eishlqen eiV thn oikian proefqasen auton o ihsouV legwn ti soi dokei simwn oi basileiV thV ghV apo tinwn lambanousin telh h khnson apo twn uiwn autwn h apo twn allotriwn

26

legei autw o petroV apo twn allotriwn efh autw o ihsouV arage eleuqeroi eisin oi uioi

27

ina de mh skandaliswmen autouV poreuqeiV eiV thn qalassan bale agkistron kai ton anabanta prwton icqun aron kai anoixaV to stoma autou eurhseiV stathra ekeinon labwn doV autoiV anti emou kai sou

Matthew 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: