Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Matthew 15

Matthew

Return to Index

Chapter 16

1

kai proselqonteV oi farisaioi kai saddoukaioi peirazonteV ephrwthsan auton shmeion ek tou ouranou epideixai autoiV

2

o de apokriqeiV eipen autoiV oyiaV genomenhV legete eudia purrazei gar o ouranoV

3

kai prwi shmeron ceimwn purrazei gar stugnazwn o ouranoV upokritai to men proswpon tou ouranou ginwskete diakrinein ta de shmeia twn kairwn ou dunasqe

4

genea ponhra kai moicaliV shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou kai katalipwn autouV aphlqen

5

kai elqonteV oi maqhtai autou eiV to peran epelaqonto artouV labein

6

o de ihsouV eipen autoiV orate kai prosecete apo thV zumhV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

7

oi de dielogizonto en eautoiV legonteV oti artouV ouk elabomen

8

gnouV de o ihsouV eipen autoiV ti dialogizesqe en eautoiV oligopistoi oti artouV ouk elabete

9

oupw noeite oude mnhmoneuete touV pente artouV twn pentakisciliwn kai posouV kofinouV elabete

10

oude touV epta artouV twn tetrakisciliwn kai posaV spuridaV elabete

11

pwV ou noeite oti ou peri artou eipon umin prosecein apo thV zumhV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

12

tote sunhkan oti ouk eipen prosecein apo thV zumhV tou artou all apo thV didachV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

13

elqwn de o ihsouV eiV ta merh kaisareiaV thV filippou hrwta touV maqhtaV autou legwn tina me legousin oi anqrwpoi einai ton uion tou anqrwpou

14

oi de eipon oi men iwannhn ton baptisthn alloi de hlian eteroi de ieremian h ena twn profhtwn

15

legei autoiV umeiV de tina me legete einai

16

apokriqeiV de simwn petroV eipen su ei o cristoV o uioV tou qeou tou zwntoV

17

kai apokriqeiV o ihsouV eipen autw makarioV ei simwn bar iwna oti sarx kai aima ouk apekaluyen soi all o pathr mou o en toiV ouranoiV

18

kagw de soi legw oti su ei petroV kai epi tauth th petra oikodomhsw mou thn ekklhsian kai pulai adou ou katiscusousin authV

19

kai dwsw soi taV kleiV thV basileiaV twn ouranwn kai o ean dhshV epi thV ghV estai dedemenon en toiV ouranoiV kai o ean lushV epi thV ghV estai lelumenon en toiV ouranoiV

20

tote diesteilato toiV maqhtaiV autou ina mhdeni eipwsin oti autoV estin ihsouV o cristoV

21

apo tote hrxato o ihsouV deiknuein toiV maqhtaiV autou oti dei auton apelqein eiV ierosoluma kai polla paqein apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai

22

kai proslabomenoV auton o petroV hrxato epitiman autw legwn ilewV soi kurie ou mh estai soi touto

23

o de strafeiV eipen tw petrw upage opisw mou satana skandalon mou ei oti ou froneiV ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn

24

tote o ihsouV eipen toiV maqhtaiV autou ei tiV qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi

25

oV gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

26

ti gar wfeleitai anqrwpoV ean ton kosmon olon kerdhsh thn de yuchn autou zhmiwqh h ti dwsei anqrwpoV antallagma thV yuchV autou

27

mellei gar o uioV tou anqrwpou ercesqai en th doxh tou patroV autou meta twn aggelwn autou kai tote apodwsei ekastw kata thn praxin autou

28

amhn legw umin eisin tineV twn wde esthkotwn oitineV ou mh geuswntai qanatou ewV an idwsin ton uion tou anqrwpou ercomenon en th basileia autou

Matthew 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: