Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Matthew 14

Matthew

Return to Index

Chapter 15

1

tote prosercontai tw ihsou oi apo ierosolumwn grammateiV kai farisaioi legonteV

2

diati oi maqhtai sou parabainousin thn paradosin twn presbuterwn ou gar niptontai taV ceiraV autwn otan arton esqiwsin

3

o de apokriqeiV eipen autoiV diati kai umeiV parabainete thn entolhn tou qeou dia thn paradosin umwn

4

o gar qeoV eneteilato legwn tima ton patera sou kai thn mhtera kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw

5

umeiV de legete oV an eiph tw patri h th mhtri dwron o ean ex emou wfelhqhV kai ou mh timhsh ton patera autou h thn mhtera autou

6

kai hkurwsate thn entolhn tou qeou dia thn paradosin umwn

7

upokritai kalwV proefhteusen peri umwn hsaiaV legwn

8

eggizei moi o laoV outoV tw stomati autwn kai toiV ceilesin me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou

9

mathn de sebontai me didaskonteV didaskaliaV entalmata anqrwpwn

10

kai proskalesamenoV ton oclon eipen autoiV akouete kai suniete

11

ou to eisercomenon eiV to stoma koinoi ton anqrwpon alla to ekporeuomenon ek tou stomatoV touto koinoi ton anqrwpon

12

tote proselqonteV oi maqhtai autou eipon autw oidaV oti oi farisaioi akousanteV ton logon eskandalisqhsan

13

o de apokriqeiV eipen pasa futeia hn ouk efuteusen o pathr mou o ouranioV ekrizwqhsetai

14

afete autouV odhgoi eisin tufloi tuflwn tufloV de tuflon ean odhgh amfoteroi eiV boqunon pesountai

15

apokriqeiV de o petroV eipen autw frason hmin thn parabolhn tauthn

16

o de ihsouV eipen akmhn kai umeiV asunetoi este

17

oupw noeite oti pan to eisporeuomenon eiV to stoma eiV thn koilian cwrei kai eiV afedrwna ekballetai

18

ta de ekporeuomena ek tou stomatoV ek thV kardiaV exercetai kakeina koinoi ton anqrwpon

19

ek gar thV kardiaV exercontai dialogismoi ponhroi fonoi moiceiai porneiai klopai yeudomarturiai blasfhmiai

20

tauta estin ta koinounta ton anqrwpon to de aniptoiV cersin fagein ou koinoi ton anqrwpon

21

kai exelqwn ekeiqen o ihsouV anecwrhsen eiV ta merh turou kai sidwnoV

22

kai idou gunh cananaia apo twn oriwn ekeinwn exelqousa ekraugasen autw legousa elehson me kurie uie dabid h qugathr mou kakwV daimonizetai

23

o de ouk apekriqh auth logon kai proselqonteV oi maqhtai autou hrwtwn auton legonteV apoluson authn oti krazei opisqen hmwn

24

o de apokriqeiV eipen ouk apestalhn ei mh eiV ta probata ta apolwlota oikou israhl

25

h de elqousa prosekunei autw legousa kurie bohqei moi

26

o de apokriqeiV eipen ouk estin kalon labein ton arton twn teknwn kai balein toiV kunarioiV

27

h de eipen nai kurie kai gar ta kunaria esqiei apo twn yiciwn twn piptontwn apo thV trapezhV twn kuriwn autwn

28

tote apokriqeiV o ihsouV eipen auth w gunai megalh sou h pistiV genhqhtw soi wV qeleiV kai iaqh h qugathr authV apo thV wraV ekeinhV

29

kai metabaV ekeiqen o ihsouV hlqen para thn qalassan thV galilaiaV kai anabaV eiV to oroV ekaqhto ekei

30

kai proshlqon autw ocloi polloi econteV meq eautwn cwlouV tuflouV kwfouV kullouV kai eterouV pollouV kai erriyan autouV para touV podaV tou ihsou kai eqerapeusen autouV

31

wste touV oclouV qaumasai blepontaV kwfouV lalountaV kullouV ugieiV cwlouV peripatountaV kai tuflouV blepontaV kai edoxasan ton qeon israhl

32

o de ihsouV proskalesamenoV touV maqhtaV autou eipen splagcnizomai epi ton oclon oti hdh hmeraV treiV prosmenousin moi kai ouk ecousin ti fagwsin kai apolusai autouV nhsteiV ou qelw mhpote ekluqwsin en th odw

33

kai legousin autw oi maqhtai autou poqen hmin en erhmia artoi tosoutoi wste cortasai oclon tosouton

34

kai legei autoiV o ihsouV posouV artouV ecete oi de eipon epta kai oliga icqudia

35

kai ekeleusen toiV ocloiV anapesein epi thn ghn

36

kai labwn touV epta artouV kai touV icquaV eucaristhsaV eklasen kai edwken toiV maqhtaiV autou oi de maqhtai tw oclw

37

kai efagon panteV kai ecortasqhsan kai hran to perisseuon twn klasmatwn epta spuridaV plhreiV

38

oi de esqionteV hsan tetrakiscilioi andreV cwriV gunaikwn kai paidiwn

39

kai apolusaV touV oclouV enebh eiV to ploion kai hlqen eiV ta oria magdala

Matthew 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: